visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. UM w Cieszynie fot. UM w Cieszynie

Zarządzenie Nr 0050.392.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lipca 2022 roku

2022-07-26

Zarządzenie Nr 0050.392.2022

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art., 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Z 2020r. , poz. 3471)

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.

  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 26.07.2022 r. a termin zakończenia na dzień 08.08.2022 r.§ 2


Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii.

  1. Przesłanych na adres: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

  2. Złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze)

  1. Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

  2. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:

  1. Informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

  2. Dodatkowych informacji będzie udzielał Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (pok. nr 120) w dniach i godzinach pracy jednostki.

  1. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki są wiążące.

  2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna jest Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:

Zarządzenie_Nr 0050.392.2022.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję