visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. UM w Cieszynie fot. UM w Cieszynie

Raport z przebiegu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w spraw

2022-07-26

Raport z przebiegu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.317.2022 roku Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 czerwca 2022 roku.

Przeprowadzenie konsultacji wynika z Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konsultacji, w okresie od dnia 21czerwca 2022 roku do dnia 4 lipca 2022 roku, uwagi i opinie można było złożyć w formie:

- elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

- papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

- na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

- na stronie internetowej Cieszyna,

- na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia.

Zgodnie § 3 ust.4 załącznika do Uchwały nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Cieszyn, dnia 6 lipca 2022 r.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję