visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. UM w Cieszynie fot. UM w Cieszynie

Zarządzenie nr 0050.467.2022

2022-09-13

Zarządzenie Nr 0050.467.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 września 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 15 września 2022 r., a termin zakończenia na dzień 29 września 2022 r.
 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres: msobiecka@cieszyn.pl.
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Kancelaria Ogólna Urzędu).
 4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o przeprowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023 w następującym składzie:
  1. Krzysztof Kasztura - I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna,
  2. Małgorzata Węgierek - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa urzędu Miejskiego,
  3. Magdalena Trzos - pracownik Wydziału Sportu urzędu Miejskiego,
  4. Izabela Błaszczok - pracownik Wydziału Kultury i Promocji Miasta urzędu Miejskiego,
  5. Anna Paliga-Raszka - pracownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  6. Maria Sobiecka - pracownik na samodzielnym stanowisku ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  7. Beata Cher-Kożdoń - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.
 2. Na przewodniczącego Zespołu powołuję I Zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyna - Krzysztofa Kaszturę.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję