visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Ratusz, fot. Wojciech Wandzel Ratusz, fot. Wojciech Wandzel

Zarządzenie Nr 0050.471.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 września 2022 roku

2022-09-14

Zarządzenie Nr 0050.471.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 14 września 2022 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia numer 0050.451.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego   z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

Zmieniam zarządzenie numer 0050.451.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie, w następujący sposób:
1. § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 08.09.2022 r., a termin zakończenia na dzień 27.09.2022.”
 2. Formularz stanowiący załącznik do Zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w niniejszym Zarządzeniu.

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję