visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. pixabay fot. pixabay

Zarządzenie Nr 0050.577.2022

2022-11-09

Zarządzenie Nr 0050.577.2022

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 7 listopada 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLI/409/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Cieszyna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) stosownie do regulacji zawartej w §4 ust. 1 uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2020 r., poz. 3471):

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały NR XLI/409/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Cieszyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.

 3. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku.

 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

§ 2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:

  1. przesłanych na adres: cuw@um.cieszyn.pl;

  2. złożonych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Ratuszowa 1 (pokój nr 103).

 2. Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 3. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:

  1. informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w „Wiadomościach Ratuszowych”,

  2. dodatkowych informacji będzie udzielało Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie (Cieszyn, ul. Ratuszowa 1, I piętro, pok. 101) w godzinach pracy Centrum.

 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję