visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Skan fragmentu Zarządzenia Nr 0050.569.2022 Skan fragmentu Zarządzenia Nr 0050.569.2022

Konkurs ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn

2022-11-10

Zarządzenie Nr 0050.569.2022

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 7 listopada 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 48b ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn, dla rocznika 2010.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania, stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczam na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 4

1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, w składzie:

1) Krzysztof Kasztura – I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna,

2) Aleksander Dorda – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

3) Maria Sobiecka – inspektor Biura Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

4) Barbara Stelmach-Kubaszczyk – inspektor Biura Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

2. Na przewodniczącego komisji powołuję Krzysztofa Kaszturę – I Zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 5

Prace komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków komisji.

§ 6

Regulamin pracy komisji określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 0050.569.2022 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.569.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.569.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.569.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 Zarządzenie Nr 0050.569.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 wraz z załącznikami

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję