visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. Wojciech Wandzel fot. Wojciech Wandzel

Konkurs na stanowisko Dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza

2022-11-18

Burmistrz Miasta Cieszyna

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza

I Nazwa i adres instytucji kultury: Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, Plac Teatralny 1

II Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia:
Dyrektor instytucji kultury, pełny etat, powołanie na czas określony – 3 lat

III Zakres podstawowych zadań jakie będzie realizował dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

 1. kierowanie pracą Teatru i reprezentowanie go na zewnątrz;

 2. realizacja celów i zadań statutowych Teatru oraz wypełnianie zapisów „Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. A. Mickiewicza”, o którym mowa w sekcji VI pkt. 7;

 3. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Teatru

 4. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru;

 5. gospodarowanie mieniem Teatru, w tym prowadzenie niezbędnych remontów bieżących;

 6. opracowywanie założeń działań inwestycyjnych dotyczących Teatru, szczególnie w zakresie jego remontów, modernizacji itp., w tym we współpracy z właściwą do spraw realizacji inwestycji komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostką organizacyjną gminy Cieszyn;

 7. podejmowanie działań zmierzających do pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie działań inwestycyjnych Teatru, w tym we współpracy z właściwą do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostką organizacyjną gminy Cieszyn;

 8. wykonywanie wszelkich zadań, których celem jest promocja i rozwój działalności Teatru;

 9. współpraca z organizatorem – Gminą Cieszyn oraz instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami,
  a także podejmowanie wszelkich działań w celu
  realizacji zadań związanych
  z z
  aspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Cieszyna w zakresie kultury.

IV Wymagania i kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji kultury:

 1. obywatelstwo polskie lub innego niż Polska państwa UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia
  7 października 1999 r. o języku polskim ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 672),

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 6. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego,

 7. co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: teatr, animacja kultury, edukacja kulturalna, administracja publiczna, oświata);

 8. w okresie zatrudnienia na stanowisku dyrektora, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzania taką działalnością lub pełnienia funkcji przedstawiciela czy pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności.

V Wymagania dodatkowe, umiejętności i kompetencje stanowiące podstawę oceny kandydata w konkursie:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach, ze szczególnym uwzględnieniem teatrów impresaryjnych;

 2. znajomość źródeł pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym
  z programów Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych,

 3. znajomość rynku teatralnego, specyfiki funkcjonowania teatrów impresaryjnych, trendów i tendencji panujących na rynku teatralnym,

 4. znajomość działalności instytucji kultury gminy Cieszyn oraz działalności w Cieszynie innych podmiotów kultury;

 5. komunikatywna znajomość w stopniu komunikatywnym co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie (preferowane: język angielski lub język czeski),

 6. potwierdzone doświadczenie zawodowe (preferowane zasiadanie na stanowisku kierowniczym bądź prowadzenie działalności gospodarczej w sferze kultury),

 7. predyspozycje menadżerskie, udokumentowane umiejętności w zakresie kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów krajowych i międzynarodowych,

 8. umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, motywacja do pracy, samodzielność, dyspozycyjność,

 9. wizja funkcjonowania Teatru im. A. Mickiewicza oparta na programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w perspektywie co najmniej 3 lat, która zaprezentowana zostanie komisji konkursowej przez kandydata w formie prezentacji multimedialnej.

VI Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.

2) CV, oczekuje się, by zawierało: informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć.

3) Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca" - własnoręcznie podpisany.

4) Oświadczenia:

 1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 2. o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 3. o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty).

6) Dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

7) „Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. A. Mickiewicza” w perspektywie co najmniej 3 lat, który stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru, podpisywanej przez organizatora z wyłonionym kandydatem.

8) Inne dokumenty potwierdzające predyspozycje kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).

9) Zaakceptowaną Klauzulę informacyjną oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w załączonych dokumentach (jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1).

VII Informacja o sposobie udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury:

 1. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania Teatru, w tym z jej planami finansowymi i rzeczowymi - osobiście w Teatrze, w dniach funkcjonowania jego administracji w godz. od 08.00 do 15.00 (po uprzednim umówieniu się, tel. +48 33 858 16 52) lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA bądź poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Teatru www.teatr.cieszyn.pl w zakładce BIP.

 2. W dniach 22.11 i 24.11. 2022 r. o godz. 16:00, przy udziale upoważnionego przedstawiciela Burmistrz Miasta Cieszyna, rozpocznie się w siedzibie instytucji prezentacja obiektów Teatru.

VIII Informacja o terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkursu wraz
z wymaganymi dokumentami:

1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie - Nie otwierać” w terminie do 9 grudnia 2022 r. do godz.14:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).

2. Uwagi do sposobu złożenia dokumentów:

 1. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 2. kopie dokumentów kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem
  o następującej treści: „Kopia zgodna z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem bądź powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie,

 3. pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,

 4. kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia
  do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,

 5. w przypadku wyboru na stanowisko dyrektora, przed jego powołaniem, Burmistrz Miasta zawiera z kandydatem, odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Złożony przez kandydata program uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 15 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).

 6. zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),

 7. korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.

IX Informacje dodatkowe:

 1. Przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji – 3 lata.

 2. Posiedzenie komisji dla kandydatów, którzy przeszli ocenę formalną planuje się na 16.12.2022 r. a rozpatrzenie złożonych ofert i rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 23.12.2022 r.

 3. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję, że żadna z ofert nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny ustalonych przez Komisję.

 5. Burmistrz Cieszyna może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny.

 6. Decyzje w sprawie konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego RODO.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Teatru.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję