visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. Wojciech Wandzel fot. Wojciech Wandzel

Zarządzenie Nr 0050.588.2022

2022-11-18

​Zarządzenie Nr 0050.588.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724) oraz pkt 4 Procedury przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cieszyn, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 0050.227.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cieszyn

§ 1

 1. Z dniem 18.11.2022 r. ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury gminy Cieszyn pod nazwą: Teatr im. A. Mickiewicza, zwanej dalej „Teatrem”.

 2. Przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji wynosi 3 lata.

§ 2

Zakres podstawowych zadań jakie będzie realizował dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru:

 1. kierowanie pracą Teatru i reprezentowanie go na zewnątrz;

 2. realizacja celów i zadań statutowych Teatru oraz wypełnianie zapisów „Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. A. Mickiewicza”, o którym mowa w § 4 ust. 7;

 3. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Teatru

 4. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru;

 5. gospodarowanie mieniem Teatru, w tym prowadzenie niezbędnych remontów bieżących;

 6. opracowywanie założeń działań inwestycyjnych dotyczących Teatru, szczególnie w zakresie jego remontów, modernizacji itp., w tym we współpracy z właściwą do spraw realizacji inwestycji komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostką organizacyjną gminy Cieszyn;

 7. podejmowanie działań zmierzających do pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie działań inwestycyjnych Teatru, w tym we współpracy z właściwą do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostką organizacyjną gminy Cieszyn;

 8. wykonywanie wszelkich zadań, których celem jest promocja i rozwój działalności Teatru;

 9. współpraca z organizatorem – Gminą Cieszyn oraz instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami,
  a także podejmowanie wszelkich działań w celu realizacji zadań związanych
  z z
  aspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Cieszyna w zakresie kultury.

§ 3

Ustalam następujące wymogi dla kandydatów:

1) wymagania i kwalifikacje niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub innego niż Polska państwa UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia
  7 października 1999 r. o języku polskim ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 672),

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 6. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego,

 7. co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: teatr, animacja kultury, edukacja kulturalna, administracja publiczna, oświata;

 8. w okresie zatrudnienia na stanowisku dyrektora, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzania taką działalnością lub pełnienia funkcji przedstawiciela czy pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności.

2) wymagania dodatkowe, umiejętności i kompetencje stanowiące podstawę oceny kandydatów w konkursie:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach, ze szczególnym uwzględnieniem teatrów impresaryjnych;

 2. znajomość źródeł pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym
  z programów Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych,

 3. znajomość rynku teatralnego, specyfiki funkcjonowania teatrów impresaryjnych, trendów i tendencji panujących na rynku teatralnym,

 4. znajomość działalności instytucji kultury gminy Cieszyn oraz działalności w Cieszynie innych podmiotów kultury;

 5. komunikatywna znajomość w stopniu komunikatywnym co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie (preferowane: język angielski lub język czeski),

 6. potwierdzone doświadczenie zawodowe (preferowane zasiadanie na stanowisku kierowniczym bądź prowadzenie działalności gospodarczej w sferze kultury),

 7. predyspozycje menadżerskie, udokumentowane umiejętności w zakresie kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów krajowych i międzynarodowych,

 8. umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, motywacja do pracy, samodzielność, dyspozycyjność,

 9. wizja funkcjonowania Teatru im. A. Mickiewicza oparta na programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w perspektywie co najmniej 3 lat, która zaprezentowana zostanie komisji konkursowej przez kandydata w formie prezentacji multimedialnej.

§ 4

Ustalam wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat na dyrektora Teatru:

1) Własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.

2) CV, oczekuje się, by zawierało: informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć.

3) Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie
z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca"
- własnoręcznie podpisany.

4) Oświadczenia:

 1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 2. o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 3. o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty).

6) Dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

7) „Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. A. Mickiewicza” w perspektywie co najmniej 3 lat, który stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru, podpisywanej przez organizatora z wyłonionym kandydatem.

8) Inne dokumenty potwierdzające predyspozycje kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).

9) Zaakceptowaną Klauzulę informacyjną oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w załączonych dokumentach (jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1).

§ 5

1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie - Nie otwierać” w terminie do 9 grudnia 2022 r. do godz.14:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).

2. Uwagi do sposobu złożenia dokumentów:

 1. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 2. kopie dokumentów kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem
  o następującej treści: „Kopia zgodna z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem bądź powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie,

 3. pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,

 4. kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia
  do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,

 5. w przypadku wyboru na stanowisko dyrektora, przed jego powołaniem, Burmistrz Miasta zawiera z kandydatem, odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Złożony przez kandydata program uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 15 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).

 6. zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),

 7. korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.

§ 6

 1. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania Teatru, w tym z jej planami finansowymi i rzeczowymi - osobiście w Teatrze, w dniach funkcjonowania jego administracji w godz. od 08.00 do 15.00 (po uprzednim umówieniu się, tel. +48 33 858 16 52) lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA bądź poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Teatru www.teatr.cieszyn.pl w zakładce BIP.

 2. W dniach 22.11 i 24.11. 2022 r. o godz. 16:00, przy udziale upoważnionego przedstawiciela Burmistrz Miasta Cieszyna, rozpocznie się w siedzibie instytucji prezentacja obiektów Teatru.

§ 7

 1. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłoni Komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”), która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

 2. Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów niespełniających wymogów formalnych oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne wnioski. Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA.

 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji planowane w dniu 16.12.2022 r. o godzinie wskazanej w ogłoszeniu listy kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 4. Komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, na którą składać się będą:

  1. odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień wskazanych w § 3 pkt 2 lit. a,b,c.

  2. przedstawienie dotychczasowego przebiegu działalności zawodowej, społecznej i twórczej, z uwzględnieniem elementów określonych w § 3 pkt 2 lit. e,f, g.

  3. prezentacja wizji funkcjonowania Teatru wskazanej w § 3 pkt 2 lit. h oraz programu wskazanego w § 4 pkt 7.

 1. Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się w wyznaczonym terminie posiedzenia.

§ 8

 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.

 2. Komisja podejmuje wszystkie decyzje kolegialnie w drodze jawnego głosowania.

 3. Komisja może pracować i podejmować decyzje w obecności co najmniej 2/3 członków składu Komisji.

 4. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu

Miejskiego w Cieszynie.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 23.12.2022 r.

 2. Burmistrz Miasta Cieszyna może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe

bez podania przyczyny.

 1. Decyzje w sprawie konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 9

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Teatru oraz na jego stronie internetowej;

 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna oraz jego stronie internetowej;

 3. w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz jego internetowej wersji;

 4. w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania Teatru;

 5. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

2. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia.§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 18.11.2022 r.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego RODO.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 0050.588.2022 z dnia 14 listopada 2022 w sprawie konkursu na dyrektora Teatru.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję