visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. MOPS Cieszyn fot. MOPS Cieszyn

Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2023 r.

2023-01-11

Zarządzenie Nr 0050.8.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2023 – 2024”
w 2023 roku

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), w związku z § 4 ust. 1 i § 5 załącznika do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3471).

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą
  w Rodzinie w latach 2023 – 2024” w 2023 roku.

 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2023 r.

§ 2

 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia:

  1. przesłanych na adres e-mail: specjalisci@mops.cieszyn.pl

  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).

 2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.

 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

 4. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:

  1. informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie;

  2. dodatkowych informacji będzie udzielał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie (pok. nr 4) w godzinach pracy Ośrodka.

 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, natomiast informacja o prowadzonych konsultacjach podlega ponadto publikacji w "Wiadomościach Ratuszowych".Pliki do pobrania:

8 2023.pdf zał do 8 2023.pdf Załącznik do zarz. - form. uwag i opinii.docx

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję