visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
mat. UM mat. UM

Zarządzenie Burmistrz Miasta Cieszyna w sprawie naboru uzupełniającego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

2023-03-10

Zarządzenie Nr 0050.136.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 marca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego    w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w wykonaniu Uchwały Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 4476 z późn. zm.)

§ 1

    1. Ogłaszam nabór uzupełniający przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Cieszynie.
    2. Wyznaczam termin rozpoczęcia naboru uzupełniającego na dzień 10 marca 2023 roku,
a termin zakończenia na dzień 31 marca 2023 roku.
    3. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i publikuję je w Wiadomościach Ratuszowych oraz na stronach internetowych: www.cieszyn.pl, bip.cieszyn.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 2

Wykonanie zarządzenie powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kompletny materiał do Zarzadzenia wraz z załącznikami dostępny pod linkiem:
https://www.cieszyn.pl/urzad-miejski/pages/organizacje-pozarzadowe/gminna-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/nabor-do-gminnej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/1767,zarzadzenie-nr-0050-136-2023-burmistrza-miasta-cieszyna-z-dnia-8-marca-2023-roku

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję