visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
materiał UM materiał UM

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

2023-03-10

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Cieszyna
podaje do publicznej wiadomości 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Cieszyna”.


Możliwość zapoznania się z powyższymi opracowaniami oraz udział społeczeństwa zapewnia się poprzez:
- publiczne wyłożenie dokumentacji do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pokój nr 117, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie od dnia 15 marca do dnia 6 kwietnia 2023 r.;
- zamieszczenie dokumentacji wraz z niniejszym obwieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna (https://bip.um.cieszyn.pl/);
- zamieszczenie niniejszego obwieszczenia:
            ▪ na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
            ▪ na łamach informatora „Wiadomości Ratuszowe”.

Zgodnie z art. 40 przytoczonej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
    • w formie pisemnej pod adres: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
    • ustnie do protokołu;
    • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ochrona@um.cieszyn.pl (lub na adres wykonawcy dokumentu: oscik@atmoterm.pl).

Uwagi i wnioski można zgłaszać w dniach od 15 marca do 6 kwietnia 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach przeprowadzonej procedury z udziałem społeczeństwa jest Burmistrz Miasta Cieszyna. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opracowanie dokumentu pn. „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Cieszyna” jest realizowane w ramach projektu pn. „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA_10.03.23 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Cieszyna Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Cieszyna projekt

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję