visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. Aglomeracja Beskidzka fot. Aglomeracja Beskidzka

Niemal 6 milionów euro dla Cieszyna

2023-05-15

15 maja Burmistrz Miasta Cieszyna podpisała porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Stowarzyszeniem Aglomeracja Beskidzka (pełniącym funkcję tzw. Związku ZIT dla subregionu południowego jako obszaru funkcjonalnego wskazanego w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”). Porozumienie dotyczy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze subregionów południowego, północnego i zachodniego województwa śląskiego w nowej perspektywie unijnej 2021-2027.

Wydarzenie odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, w obecności przedstawicieli subregionów, którzy złożyli swoje podpisy pod wspomnianym porozumieniem. A byli wśród nich: Wicemarszałek Anna Jedynak, Wicemarszałek Łukasz Czopik i Członkowie Zarządu Województwa, Krzysztof Klimosz i Grzegorz Boski. Obecny był także Radny Sejmiku, Grzegorz Wolnik. Subregion północny reprezentowali Krzysztof Matyjaszczyk i Andrzej Płonka z Zarządu Związku Subregionu Północnego, Jarosław Klimaszewski i Gabriela Staszkiewicz – z Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka oraz Piotr Kuczera i Mieczysław Kieca z Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to jeden z instrumentów wsparcia rozwoju województwa poprzez inwestycje terytorialne, to też forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, mogą realizować wspólne cele i wskazywać przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a także Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych przedsięwzięć. W województwie śląskim mamy cztery subregiony, które stanowią partnerstwa miast regionalnych i otaczających je gmin – subregion Centralny, Północny, Południowy i Zachodni.

Na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 samorząd województwa pozyskał rekordową kwotę 5,1 mld euro. Z tej puli kwota 156 721 529,00 euro dedykowana jest na ZIT dla obszaru Aglomeracji Beskidzkiej, co oznacza, że na podstawie podpisanego porozumienia Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka oraz jego członkowie (41 gmin i 3 powiaty cieszyński, bielski i żywiecki), mają zagwarantowane środki europejskie na realizację przedsięwzięć ponadlokalnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności (w tym regionalnych tras rowerowych), kultury i turystyki, ochrony różnorodności biologicznej, szkolnictwa branżowego, niwelowania skutków działalności przemysłowej oraz wsparcia kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego.

Podpisanie porozumienia to wielka chwila zarówno dla naszego miasta, jak również dla Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka. Środki pomocowe, zagwarantowane w ramach zawartego porozumienia, skierowane zostaną na realizację projektów o znaczeniu i oddziaływaniu ponadlokalnym ujętych w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej.

Przewidywany termin uruchomienia pierwszych naborów w ramach ZIT Aglomeracji Beskidzkiej to III kwartał bieżącego roku. W projekcie Strategii ujęte zostały przedsięwzięcia Miasta Cieszyn, takie jak:

  • zakup autobusów, wyposażenie przystanków w elektroniczne urządzenia informacji pasażerskiej oraz urządzenie parkingu typu park&ride na terenie targowiska przemysłowego przy ul. Katowickiej wraz z przebudową układu drogowego,
  • budowa ścieżki rowerowej prowadzącej od Dworca Cieszyn do granicy z gminą Goleszów, stanowiącej fragment regionalnej trasy rowerowej 604 mającej połączyć Cieszyn z Bielsko-Białą,
  • modernizację infrastruktury na terenie Góry Zamkowej mającą na celu zwiększenie jej atrakcyjności pod względem oferty turystycznej i kulturalnej,
  • budowę systemu instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczna na potrzeby miejskich jednostek.

Na ich realizację Miasto Cieszyn planuje pozyskać dotację w kwocie co najmniej 5,9 mln euro.

Podczas wydarzenia Wicemarszałkowie Województwa podkreślali wielokrotnie, że subregiony udowodniły, iż doskonale radzą sobie z zarządzaniem funduszami. Teraz trwają prace nad tym, żeby środki te szybko trafiły do samorządów, byśmy mogli skutecznie realizować kolejne przedsięwzięcia.

- Przed nami najwyższa w historii pula środków w ramach nowej perspektywy unijnej - mówi Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna. - To naprawdę dobra wiadomość dla nas wszystkich, a idąc za słowami pani Wicemarszałek Województwa, wierzę, że te działania przyczynią się do poprawy jakości życia w województwie śląskim i w naszym mieście.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję