visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
grafika grafika

Zarządzenie Nr 0050.636.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 listopada 2023 roku

2023-11-17

Zarządzenie Nr 0050.636.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16.11.2023 r., a termin zakończenia na dzień 29.11.2023 r.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:

1. przesłanych na adres: poczta@mops.cieszyn.pl
2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).

4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta
Gabriela StaszkiewiczPliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 0050.636.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 listopada 2023 roku Ogloszenie o konsultacjach Projekt uchwały

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję