visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
grafika grafika "konsultacje społeczne" (mat. UM)

Zarządzenie Nr 0050.637.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 listopada 2023 roku

2023-11-17

Zarządzenie Nr 0050.637.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3471)

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie.
2. Konsultacje maja zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.
3. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 listopada 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 29 listopada 2023 roku.
4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

§ 2

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:

1. przesłanych na adres: poczta@mops.cieszyn.pl
2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).

2. Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Sposób udostępniana dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:

1. Informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz w "Wiadomościach Ratuszowych",
2. Dodatkowych informacji będzie udzielał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Gabriela StaszkiewiczPliki do pobrania:

Zarządzenie - konsultacje z mieszkańcami Projekt uchwały Formularz uwag i opinii

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję