visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
grafika UM Cieszyn grafika UM Cieszyn

Komunikat

2024-01-30

Kwalifikacja wojskowa w 2024 r. dla mężczyzn z terenu miasta Cieszyna odbędzie się w dniach od 5 do 9 lutego 2024 r., natomiast dla kobiet w dniu 20 marca 2024 r.


Przeprowadzona zostanie w  budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (III piętro, pok. 200, 201, 202, oraz IV piętro pok. 326 )


Do kwalifikacji wzywa się:
1) mężczyzn  urodzonych  w 2005 roku,
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej,
3) osoby, które w latach 2022-2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
       
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej  po raz  pierwszy przedstawia: 
    1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, 
    2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
    3)  posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
    4) wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie ojczyzny,
    5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
    6) wypełniony kwestionariusz danych do ewidencji wojskowej (dostarczony będzie wraz z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej).
       Osoby zameldowane na terenie gminy Cieszyn otrzymają indywidualne wezwania do kwalifikacji wojskowej.


        Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby przebywającej na terenie naszej gminy z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego, jeżeli jest do tego zobowiązana.


Niedokonanie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 


Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej (mieszkaniec Cieszyna), która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym  terminie, obowiązana jest zawiadomić Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel. 33 4794 369-370 do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wyznaczony zostanie inny niż w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji. 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 14, pokój nr 7 lub telefonicznie – 33 4794 369-370 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję