visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
grafika tekst (UM Cieszyn) grafika tekst (UM Cieszyn)

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

2024-03-21

RAPORT 
Z PRZEBIEGU KONSULTACJI 
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/702/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada  2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/702/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.111.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 marca 2024 r. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 574), zaś ich tryb określony został w uchwale Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. 

Cel konsultacji: celem konsultacji było zebranie uwag i opinii pochodzących od rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/702/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Przebieg konsultacji: zarządzenie informujące o prowadzonych konsultacjach ukazało się w BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie,  a informacja o przeprowadzonych konsultacjach została opublikowana w „Wiadomościach Ratuszowych”.
Konsultacje trwały od dnia 5 marca 2024 roku do dnia 19 marca 2024 roku.

Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadzone były w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii, przesłanych na adres: urzad@um.cieszyn.pl lub złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).

Ilość uczestniczących organizacji: uprawnionych do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Gminy Cieszyn. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 3 ust. 5 załącznika uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Zestawienie wniesionych uwag/opinii: brak wniesionych uwag/opinii.

Rekomendacje kierunki działań: skierowanie projektu uchwały w  sprawie zmiany uchwały nr LVIII/702/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna na sesję 21 marca 2024 r.Pliki do pobrania:

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję