visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Kosz na śmieci, zdjęcie przykładowe Kosz na śmieci, zdjęcie przykładowe

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

2024-06-06

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Cieszyna w latach 2025-2026.  
 
Burmistrz Miasta Cieszyna na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 399) zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna), położonych na terenie miasta Cieszyna, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.
 
Na mocy art. 6c ust. 2 ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska Cieszyna podjęła w dniu 25 października 2012 r. uchwałę Nr XXIV/245/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4840).
 
Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości niezamieszkałych do dnia 6 sierpnia 2024 r., mają możliwość:
1. złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Cieszyn;
2. odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Cieszyn, jeżeli nieruchomość została wyłączona z systemu stosownym oświadczeniem.
 
Przedmiotowe oświadczenia są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy, tj. przez okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.
 
Uwaga!
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r., może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych przez gminę. Zgodnie z art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w pisemnym oświadczeniu właściciel nieruchomości jest zobowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
 
 
Burmistrz Miasta Cieszyna
 
 
Załączniki:
1. oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Cieszyn;
2. odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Cieszyn, jeżeli nieruchomość została wyłączona z systemu stosownym oświadczeniem.Pliki do pobrania:

zał. 1 oświadczenie wyłączenie się z systemu.doc zał. 1 oświadczenie wyłączenie się z systemu.pdf zał. 2 odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu.doc zał. 2 odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję