visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
grafika tekstowa grafika tekstowa

Raport z przebiegu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego

2024-06-11

Raport z przebiegu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały rady miejskiej Cieszyna

w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/694 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie.

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/694 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.250.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 maja 2024 roku. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaś ich tryb określony został w uchwale Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie opinii od rady działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/694 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie.

Przebieg konsultacji, w tym czas trwania konsultacji: konsultacje trwały od 14 do 27 maja 2024 roku, w okresie konsultacji projekt uchwały dostępny był: 
    • na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
    • na stronie internetowej Cieszyna,
    • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.  
Informacja o konsultacjach została również opublikowana w „Wiadomościach Ratuszowych” (Nr 10 z 17.05.2024 r.).

Formy konsultacji: konsultacje przeprowadzone były w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii w formie:
    • elektronicznej, poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres: poczta@mops.cieszyn.pl,
    • papierowej, poprzez złożenie wypełnionego formularza konsultacyjnego w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Ilość uczestniczących organizacji:
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Cieszyna. 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga w sprawie projektu uchwały.

Merytoryczne podsumowanie konsultacji i zestawienie wniesionych uwag: 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie projektu uchwały.
Zgodnie z par. 3 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 kwietnia 2020 roku, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Rekomendowane kierunki działań: skierowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/694 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna. 

Cieszyn, 05.06.2024 r.Pliki do pobrania:

Raport z konsultacji z radami

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję