visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.
  • Struktura cieszyńskiej przedsiębiorczości

Struktura cieszyńskiej przedsiębiorczości

Obowiązkowi rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają osoby fizyczne prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych. Pozostałe podmioty podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy.

Ilość wpisów niewykreślonych dla głównego miejsca wykonywania działalności 3216*
* Ilość wpisów o statusie innym niż wykreślony dla głównego miejsca wykonywania działalności. Pominięte dane z wpisów wykreślonych. Raport może nie uwzględniać wpisów zmigrowanych z systemu SAGED, jeśli te zawierały niepełne lub niewłaściwe dane adresowe.

Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności

Aktywny

2605

Działalność nierozpoczęta (data rozpoczęcia działalności we wniosku jest datą przyszłą)

4

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

150

Nie rozpoczął działalności

17

Wykreślony

2566

Zawieszony

440

SUMA

5782

 

Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

Aktywny

1922

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

127

Nie rozpoczął działalności

19

Oczekuje na rozpoczęcie działalności

6

Wykreślony

1738

Zawieszony

429

SUMA

4241

 

Liczba zarejestrowanych działalności po przeważającym kodzie PKD
wg rodzaju oraz sekcji PKD

Nazwa sekcji

Ilość działalności

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

749

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

388

Budownictwo

331

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

258

Przetwórstwo przemysłowe

198

Pozostała działalność usługowa

166

Transport i gospodarka magazynowa

158

Informacja i komunikacja

106

Edukacja

106

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

103

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

97

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

62

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

50

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

40

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

16

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powierzone do układów klimatyzacyjnych

2

Liczbę przedsiębiorców pod względem rodzaju wykonywanej działalności
– 20 najczęściej wykonywanych działalności

Nazwa

Liczba przedsiębiorców

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

1009

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

775

Transport drogowy towarów

723

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

701

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

606

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

531

Zakładanie stolarki budowlanej

523

Malowanie i szklenie

516

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

507

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

502

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

465

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

457

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

455

Tynkowanie

451

Działalność agencji reklamowych

432

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

430

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

390

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

377

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

362

Wykonywanie instalacji elektrycznych

352

Liczba przedsiębiorców pod względem płci:

Kobiety 2305
Mężczyźni 3471

 

 Źródło: CEIDGPliki do pobrania:

Struktura.png

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję