visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie

Logotyp Programu  

 
  
TYTUŁ PROJEKTU: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2016-2018
WARTOŚĆ PROJEKTU: 17 203 701,39 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 10.278.279,31  PLN

OPIS PROJEKTU

Projekt „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lutym 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Po przeprowadzeniu oceny pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych Zarząd Województwa Śląskiego r. podjął decyzję o przyznaniu projektowi dofinansowania unijnego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 26 września 2016 r.

Celem projektu jest zintegrowanie i usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej na terenie miasta Cieszyna i powiatu cieszyńskiego oraz zwiększenie udziału transportu publicznego w realizowanych podróżach indywidualnych.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego, wyburzenie budynku parterowego i zastąpienie go nowym obiektem, w którym zlokalizowane będą wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych - skumulowane w jednym kompleksie w ww. lokalizacji. Ponadto projekt obejmuje:

-budowę płyty i zadaszenia dworca autobusowego komunikacji miejskiej oraz ponadlokalnej wraz z niezbędnymi urządzeniami informacji dla podróżnych (SDIP);

- przebudowę zachodniej części ul. Hajduka i przebudowę skrzyżowania ul. Hajduka i ul. Bobreckiej (poprzez budowę ronda) celem włączenia węzła przesiadkowego w istniejący układ drogowy;

-budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

-budowę ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Hajduka, wzdłuż chodnika dla pieszych.

Planowanym efektem projektu jest wybudowanie jednego zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz fragmentu drogi dla rowerów.

POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU

11.08.2016 r.

Odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla mieszkańców związane z planowaniem i realizacją prac nad budową zintegrowanego węzła przesiadkowego.

 

12.10.2016 r.

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”.

 

21.11.2016 r.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj.: INSTAL Cymorek Sp. j., Pierściec, ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów (Pełnomocnik – Lider) oraz ZOWADA s.r.o., Plk. Velebnovskeho 180, Jablunkov 739 91 Czechy (Partner).

 

25.11.2016 r.

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”.

 

09.12.2016 r.

Podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych – konsorcjum firm: INSTAL Cymorek Sp. j., Pierściec (Pełnomocnik – Lider) oraz ZOWADA s.r.o., (Partner).

Odbyło się drugie spotkanie informacyjne dla mieszkańców związane z rozpoczęciem robót budowlanych w ramach projektu.

 

12.12.2016 r.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Usługi Budowlane – Andrzej Boczkowski, Jasienica 1100, 43-385 Jasienica.

 

14.12.2016  r.

Nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęły się prace, w zakres których wchodzi: remont zabytkowego budynku, wyburzenie budynku parterowego i wybudowanie w tym miejscu nowego obiektu, budowa płyty i zadaszenia dworca autobusowego, przebudowa zachodniej części ul. Hajduka oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Hajduka i ul. Bobreckiej, budowa miejsc postojowych oraz ścieżki rowerowej.

 

9.01.2018 r.

Podpisano umowę z wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego firmą R&G PLUS Sp. z o.o. z Mielca na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP).

 

28.02.2018 r.

Podpisano protokół odbioru końcowego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych.

 

6.11.2018 r. 

Podpisano protokół odbioru końcowego dla Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

 

15.11.2018 r.

Projekt został zakończony.

 

GALERIA PROJEKTU

Fot. z archiwum ZP

Obszar objęty działaniami w ramach projektu przed rozpoczęciem prac budowlanych i w trakcie jego realizacji:

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu realizacji

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję