visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

”Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”

 

Gmina Cieszyn wraz z Partnerem Projektu, którym jest Stowarzyszenie Education Talent Culture z Czeskiego Cieszyna kontynuuje realizację projektu “PROGRAM DLA KULTURY CIESZYNA I CZESKIEGO CIESZYNA”.
Aktualnie Główny Wykonawca w Projekcie, jakim jest konsorcjum Kreatus sp. z.o.o. i Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej jest w trakcie ankietowania mieszkańców obu miast oraz osób przyjezdnych.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w realizację Projektu i wypełnienie właściwej dla Państwa ankiety (mieszkaniec lub przyjezdny, Polak lub Czech).

 

Diagnoza stanu kultury w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie (mieszkańcy)

https://goo.gl/forms/Gu7E23zM9uFxgVfD2

 

Diagnoza stanu kultury w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie (osoby przyjezdne)

https://goo.gl/forms/c2pX3NjlhbhxwZP83

 

Diagnostika stavu kultury v Cieszyně a Českém Těšíně (obyvatelé)

https://goo.gl/forms/eS2GwmnaMQ40k3NU2

 

Diagnostika stavu kultury v Cieszyně a Českém Těšíně (návštěvníci) 

https://goo.gl/forms/BciZ10FhTLhnldVz2


 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

 

"Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna"

 

Projekt zakłada wspólne stworzenie transgranicznego dokumentu strategicznego Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. To opracowanie powstanie jako wynik międzysektorowej współpracy j.s.t. jaką jest Gmina Cieszyn i organizacji pozarządowej EducationTalentCulture z Czeskiego Cieszyna.
Ich nieformalna dotąd współpraca przeniesiona zostanie dzięki projektowi na wyższy poziom i stworzy dalsze perspektywy współpracy partnerów oraz innych zainteresowanych Programem podmiotów ze sfery kultury.
 
Projekt stara się rozwiązać problem niedostatecznego opisu stanu kultury i kierunków jej rozwoju w dokumentach strategicznych obu miast. Aktualny stan kryzysowy wynika z braku naukowej diagnozy potrzeb kulturalnych oraz zasobów kultury (środowisk kulturotwórczych) . W konsekwencji zarówno Cieszyn jak i Czeski Cieszyn nie dysponują spójną strategią w przedmiotowym zakresie. Brak wskazania działań strategicznych i długofalowych celów w znacznym stopniu utrudnia rozwój miast na płaszczyźnie kulturalnej oraz ogranicza możliwości poszczególnych podmiotów zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miast oraz osób odwiedzających. Oba miasta w ciągu wielu lat partnerskiego działania wypracowały sobie wiele form współpracy instytucjonalnej w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego. Zaznaczyć należy jednak, że współpraca pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi nie wyczerpuje pełnych możliwości, szczególnie w aspekcie transgranicznym.
 
Celem nadrzędnym projektu jest pogłębienie współpracy instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w obszarze kultury, która przyczyni się do rozwoju wspólnego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji Cieszyn - Czeski Cieszyn.
Stworzenie rzetelnych podstaw o charakterze strategicznym da w perspektywie czasowej możliwość wspierania nowych, wspólnych projektów społeczno-kulturalnych.
 
Cele Projektu:
1. Przeprowadzenie badań jakościowych oraz reprezentatywnych badań ilościowych dotyczących stanu kultury oraz dokonanie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców głównie obu miast, ale także potencjalnych odbiorców oferty kulturalnej mieszkających na pozostałym obszarze obu państw.
2. Stworzenie kompleksowego, transgranicznego opracowania naukowego będącego podstawą do redakcji dokumentu strategicznego pod nazwą Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.
3. Wzajemne poznanie i zdiagnozowanie aktywności kulturalnych w obu miastach wskazanie możliwości wspólnego działania przy efektywnym wykorzystaniu przestrzeni publicznej, wspólnych zasobów rzeczowych i osobowych.
4. Pogłębienie wiedzy na temat potrzeb kulturalnych odbiorców w celu wykreowania polityki kulturalnej, która będzie kompromisem między społecznymi oczekiwaniami, potrzebą pełnienia misji wspierania kultury wysokiej oraz dobrymi praktykami innych miast, co powinno odpowiadać ambicjom stolicy kulturalnej dużego przygranicznego regionu, jaką jest aglomeracja Cieszyn-Czeski Cieszyn.
5. Pogłębienie i usankcjonowanie transgranicznej współpracy Partnerów projektu poprzez redakcję wspólnego dokumentu strategicznego oraz jego propagowanie w środowiskach w różnym stopniu związanych z działalnością kulturalną.
Działania projektu:
1. Wspólne opracowanie ramowego planu, zakresu realizacji projektu i głównych kierunków badań.
2. Przeprowadzenie procedur związanych z wyborem głównego wykonawcy w projekcie.
3. Powierzenie wykonawcy następujących działań:
a) inwentaryzacja zasobów kulturowych (analiza dokumentów zastanych oraz mapowanie środowiska kultury);
b) przygotowanie narzędzi badawczych;
c) przeprowadzenie badań ilościowych;
d) przeprowadzenie spotkań fokusowych i wywiadów (badania jakościowe);
e) opracowanie wyników badań;
f) Sporządzenie finalnego dokumentu Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna;
g) tłumaczenia dokumentów;
h) dokumentacja fotograficzna z realizowanych działań.
4. Tłumaczenia podczas spotkań fokusowych i indywidualnych;
5. Konsultacje społeczne na poszczególnych etapach działań - spotkania;
6. Spotkanie podsumowujące realizację projektu - konferencja.
7. Podjęcie działań zmierzających do implementacji opracowania jako dokumentu strategicznego do wykorzystania przez gminy, instytucje kultury, organizacje społeczne, kulturalne itp.
8. Działania promocyjne.
 
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 28 800,00 euro
Całkowite wydatki kwalifikowalne Gmina Cieszyn: 23 800,00 euro
Współfinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20.000,00 euro
Środki finansowe z budżetu państwa: 1 176,47 euro

Wkład własny Gminy: 2 623,53 euro. 

 

PROGRAM DLA KULTURY CIESZYNA I CZESKIEGO CIESZYNA (WERSJA POLSKA):

https://drive.google.com/file/d/1TNSO46CK_uejoovC3_aaDQivEdaXe7HK/view?usp=sharing

 

PROGRAM DLA KULTURY CIESZYNA I CZESKIEGO CIESZYNA (WERSJA CZESKA):

https://drive.google.com/file/d/1GnK9W1uADYM7XIrD41loAROSXAu9f8I0/view?usp=sharing

 

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję