visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna

 Program Infrastruktura i Środowisko

 

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU*: 2014 - 2015

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*:  52 890,00 PLN

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 44 956,50 PLN

*na podstawie Umowy o dofinansowanie.

 

 

OPIS PROJEKTU 


Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji. We wrześniu 2013r. Gmina Cieszyn przygotowała i złożyła wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku przeprowadzonej oceny w ramach konkursu wniosek otrzymał dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30 czerwca 2014 r.

 

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Cieszyna (PGN), opartego na identyfikacji źródeł emisji i uwzględniającego lokalny problem zanieczyszczenia powietrza. Realizacja założonego w projekcie celu tj. opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej ma się min. przyczynić do podjęcia konkretnych działań służących ograniczeniu emisji (gazów cieplarnianych i innych substancji) poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie. Przyszła realizacja działań przewidzianych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Cieszyna będzie się wpisywać w działania na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Cieszyna przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenie jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowany jest „Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego”.

 

Rzeczowe zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na dzień 31 maja 2015 roku.

 

REALIZACJA PROJEKTU


31 lipiec 2014 r.
Podpisano umowę z wykonawcą zadania Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice. Wykonawca został wyłoniony w trybie zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP (tj. poniżej 30 tyś. Euro).
 
Październik 2014 r.
Przeprowadzono ankietyzację obiektów użyteczności publicznej a także największych podmiotów zużywających/wytwarzających energię. Ponadto gromadzone były niezbędne informacje dotyczące energochłonności obiektów mieszkalnych zarówno zarządzanych przez Zakład Budynków Mieszkalnych jak i innych zarządców/administratorów budynków mieszkalnych.
 
Grudzień 2014 r. – Styczeń 2015 r.
Przeprowadzona została inwentaryzacja źródeł ciepła oraz stanu docieplenia przegród zewnętrznych w budynkach zlokalizowanych w obrębie śródmieścia Cieszyna w formie ankietyzacji administratorów, zarządców i właścicieli budynków wielorodzinnych i usługowych
 
Marzec 2015 r. – Kwiecień 2015 r.
Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna oraz ocena oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna zostały wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 13.03.2015 r. do 03.04.2015 r. Informacja o wyłożeniu zawarta w obwieszczeniu została podana do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz zamieszczenie w „Wiadomościach Ratuszowych”. W dniu 06.05.2015 r. Burmistrz Miasta Cieszyna rozpatrzył wnioski/uwagi, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w wyznaczonym w obwieszczeniu czasie.
W dniach 27 marca 2015r. oraz 24 kwietnia 2015 r. w Wiadomościach Ratuszowych opublikowane zostały artykuły promocyjne dot. Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna oraz likwidacji niskiej emisji.  
 
Maj 2015 r.
W oparciu o opinię organów: Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Katowicach a także uwagi społeczeństwa opracowano ostateczną wersję PGN i skierowano projekt Uchwały pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna. W dniu 28.05.2015 r. Rada Miejska Cieszyna uchwaliła Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna Uchwałą nr X/66/15. 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję