Obraz przedstawiający Cieszyn
Widok na Zamek Cieszyn fot. W. Wandzel Widok na Zamek Cieszyn fot. W. Wandzel

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zamku Cieszyn

2021-03-30

Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Marszałek Województwa Śląskiego
ogłaszają konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zamku Cieszyn


I Nazwa i adres instytucji kultury: Zamek Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a,b,c.

II Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia: Dyrektor instytucji kultury, pełny etat, powołanie na czas określony - 5 lat

III Zakres podstawowych zadań jakie będzie realizował dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

- kierowanie pracą Zamku Cieszyn i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- realizacja celów i zadań statutowych oraz wypełnianie zapisów Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Zamku Cieszyn
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Zamku Cieszyn
- gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Zamku Cieszyn
- gospodarowanie mieniem Zamku Cieszyn
- podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Zamku Cieszyn
- współpraca z organizatorami - samorządami Miasta Cieszyna oraz Województwa Śląskiego oraz instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi instytucjami
podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta w zakresie realizacji zadań statutowych Zamku Cieszyn.

IV Wymagania i kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji kultury:

- Obywatelstwo polskie.
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
- Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.
- Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego.
- Co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: administracja publiczna, kultura, edukacja, nauka, ekonomia, zarządzanie, projektowanie przemysłowe, design, wzornictwo, reklama, działalność agencji reklamowych.
- Udokumentowana dobra znajomość jednego języka obcego w mowie i piśmie (preferowany język angielski);

V Wymagania dodatkowe, umiejętności i kompetencje stanowiące podstawę oceny kandydata w konkursie:

- znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,
- znajomość źródeł pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE,
- znajomość dodatkowych języków obcych,
- potwierdzone doświadczenie zawodowe (preferowane zasiadanie na stanowisku kierowniczym bądź prowadzenie działalności gospodarczej),
- predyspozycje menadżerskie, udokumentowane umiejętności w zakresie kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;
umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, motywacja do pracy, samodzielność, dyspozycyjność,
- wizja funkcjonowania Zamku Cieszyn zaprezentowana komisji konkursowej w formie prezentacji multimedialnej.

VI Wykaz wymaganych dokumentów:

- Własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
- CV zawierające: informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć.
- Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca" - własnoręcznie podpisany,
- Oświadczenia:
   - o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   - o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   - o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty).
- Dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
- Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Zamku Cieszyn w perspektywie co najmniej 5 lat, który stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności Zamku Cieszyn, podpisywanej przez organizatora z wyłonionym kandydatem.
- Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).
- zaakceptowaną Klauzulę informacyjną oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w załączonych dokumentach (jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 1).

VII Informacja o sposobie udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury:

Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania Zamku Cieszyn, w tym z jej planami finansowymi i rzeczowymi na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, oraz uzyskać inne ogólne informacje - osobiście w sekretariacie Zamku Cieszyn w dniach funkcjonowania jego administracji w godz. od 08.00 do 15.00 (po uprzednim umówieniu się, tel. +48 33 851 08 21) lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA bądź poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Zamku Cieszyn www.zamekcieszyn.pl w zakładce BIP.

VIII Informacja o terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn - Nie otwierać" w terminie do dnia 30.04.2021 do godz.14:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).
Uwagi do sposobu złożenia dokumentów:
- dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- kopie dokumentów kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: "Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem bądź powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie,
- pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
- kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
- w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)),
- zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),
- korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.

IX Informacje dodatkowe:

Przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji - 5 lat.
Posiedzenie komisji dla kandydatów, którzy przeszli ocenę formalną planuje się na 05.2021 r. a rozpatrzenie złożonych ofert i rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 21.05.2021 r.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję, że żadna z ofert nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny ustalonych przez Komisję.
Burmistrz Cieszyna może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny.
Decyzje w sprawie konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Zamek Cieszyn jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów, tj. Miasta Cieszyn i Województwa Śląskiego.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego RODO.Pliki do pobrania:

0050.181.2021.pdf 0050.181.2021 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Zamku Cieszyn 29.03.2021.pdf 0050.181.2021 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc 0050.181.2021 Oświadczenia kandydata.doc 0050.181.2021 Regulamin organizacyjny Zamku Cieszyn (2).pdf 0050.181.2021 Regulamin pracy Zamku Cieszyn.pdf 0050.181.2021 Regulamin Wynagradzania Pracowników Zamku Cieszyn.pdf 0050.181.2021 Plan finansowy na rok 2019, 2020, 2021.pdf 0050.181.2021 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 rok.pdf 0050.181.2021 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017 rok.pdf 0050.181.2021 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 rok.pdf 0050.181.2021 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 rok.pdf 0050.181.2021 Sprawozdanie finansowe za lata 2018 i 2019 (2).pdf 0050.181.2021 Statut Zamku Cieszyn.pdf 0050.181.2021 Klauzula informacyjna i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję