visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Zarządzenie Nr 0050.386.2021  Burmistrza Miasta Cieszyna fot. arc. Zarządzenie Nr 0050.386.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna fot. arc.

Zarządzenie Nr 0050.386.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 lipca 2021 roku

2021-07-14


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr XX/235/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr XX/235/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 13 lipca 2021 r., a termin ich zakończenia na dzień 26 lipca 2021 r.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:

1) przesłanych na adres e-mail: strategia@um.cieszyn.pl;

2) złożonych w  Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).

4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:

Zarządzenie w spr konsultacji z org.pdf Projekt uchwały.pdf Ogłoszenie konsultacji z org.pdf Konsultacje_zarządzenie_organizacje_2021.odt konsultacje_ogloszenie_organizacje2021.odt

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję