visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot.  arc Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc

Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia10 stycznia 2022 roku

2022-01-11

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/320/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472).

 § 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/320/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
    w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
  2. Wyznaczam 11 stycznia 2022 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 24 stycznia 2022 r. jako dzień ich zakończenia.
  3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

 § 2

  1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu w następującym składzie:

1) Helena Smolarz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,

2) dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie oddelegowanych przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do udziału w pracach Zespołu.

  1. Na Przewodniczącego Zespołu powołuję Helenę Smolarz.

 § 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia10 stycznia 2022 roku
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.16.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia2022 r.

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję