visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. R. Soliński Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. R. Soliński

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku

2022-01-11

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2021 - 2022” w 2022 roku.

 Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z poźn. zm.), w związku z § 4 ust. 1 i § 5 załącznika do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3471).

 § 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2021 - 2022” w 2022 roku.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 stycznia 2022 r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2022 r.

 § 2

1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia:

1) przesłanych na adres e-mail: specjalisci@mops.cieszyn.pl

2) złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).

2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

4. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:

1) informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszynaoraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie;

2) dodatkowych informacji będzie udzielał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie (pok. nr 4) w godzinach pracy Ośrodka.

5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

 § 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, natomiast informacja o prowadzonych konsultacjach podlega ponadto publikacji w "Wiadomościach Ratuszowych".

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.12.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia  10 stycznia 2022  r. 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję