visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 stycznia 2022 roku

2022-01-12

Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/436/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Dworca Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust, I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.. poz. 1372 z póżn. zm.), wykonaniu uchwały nr XVII/ Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawv o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

1.Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarądowymi i podmiotami wymienionymi w art, 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/436/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Dworca Cieszyn.

2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2022 r., a termin ich zakończenia na dzień 26 stycznia 2022 r.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:

1) przesłanych na adres e-mail: strategia@um.cieszyn.pl;

2) złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Rynek 1 (biuro podawcze).

4.Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych

§ 2

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 stycznia 2022 roku

Projekt Uchwały Pliki do pobrania:

Załącznik.odt

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję