visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej

Tytuł projektu: Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Okres realizacji: III – XI 2021

Łączna wartość projektu: 104 000 zł

Dotacja: 93 600 zł, z czego:

  • środki Unii Europejskiej: 79 560 zł
  • środki budżetu państwa: 14 040 zł

 

OPIS, CELE, ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Miasto Cieszyn jest odpowiedzialne za organizowanie i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich.

W latach 2017-2019 Miasto Cieszyn uczestniczyło w Partnerskiej Inicjatywie Miast (PIM), która była  programem wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej w zakresie prowadzenia przez miasta zintegrowanej polityki miejskiej. Cieszyn uczestniczył w sieci tematycznej Mobilność Miejska. Efektem końcowym, wypracowanym bezpośrednio przez samorząd Cieszyna we współpracy z interesariuszami, była tzw. Miejska Inicjatywa Działań w obszarze mobilności miejskiej Cieszyna – dokument, który ustala plan działań mających na celu zwiększenie znaczenia transportu publicznego w Cieszynie.

Na etapie prac nad Miejską Inicjatywą Działań uczestnicy spotkań roboczych wskazywali na słabą, niedostosowaną do potrzeb użytkowników siatkę połączeń komunikacji miejskiej, jak również na niską częstotliwość kursów (w większości co 1h). Skutkowało to na przestrzeni ostatnich kilku lat spadkiem pasażerów korzystających z komunikacji.

W ramach MID ustalono cel operacyjny: Dostosowanie sieci linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy do potrzeb pasażerów. Pierwszym zadaniem, niezbędnym do osiągnięcia zakładanego celu, jest opracowanie planu transportowego. Plan musi się opierać o dobrze zdiagnozowane potrzeby aktualnych i przyszłych (potencjalnych) użytkowników komunikacji miejskiej. Ważnym aspektem do uwzględnienia w planie transportowym jest zapewnienie dogodnych przesiadek, w dużym zakresie w oparciu o potencjał węzła przesiadkowego (obecnie w komunikacji miejskiej stosowany jest system biletu elektronicznego, który pozwala na przesiadki bez dodatkowych kosztów).

Opracowanie projektu planu transportowego nastąpi metodą partnersko-ekspercką. Do prac nad projektem planu zaproszeni zostaną mieszkańcy oraz przedstawiciele kluczowych instytucji, zakładów pracy, placówek oświatowych, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Rady Miejskiej, Starostwa Powiatowego. Proces pracy nad projektem planu będzie realizowany w trybie konsultacji społecznych na podstawie Uchwały nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22.04.2020 r. Zapewni to otwartość procesu dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Cieszyna.

Po zakończeniu realizacji projektu opracowany dokument zostanie przekazany pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna w celu jego uchwalenia. Po uchwaleniu i wejściu w życie planu transportowego, wprowadzane będą przez Miasto Cieszyn zmiany w cieszyńskiej komunikacji zgodnie z ustaleniami planu.

Efektem projektu będzie wprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej zgodnie z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję