visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

CieszIT - TěšIT

Nazwa projektu: CieszIT - TěšIT

Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002754

Przewidywany termin rozpoczęcia: 01.05.2021

Przewidywany termin zakończenia: 31.08.2022

Partner wiodący: Město Český Těšín

Partner Projektu: Miasto Cieszyn

Przedsięwzięcie jest kontynuacją dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych realizowanych od wielu lat pomiędzy miastami Cieszyn i Czeski Cieszyn przy aktywnym wsparciu partnerów umowy regionalnej pod nazwą 'Euroregion Śląsk Cieszyński'. Wpisuje się ono ponadto w trzy obszary tematyczne objęte dokumentem 'Strategia rozwoju Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w kontekście rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński', do których należą: wymiana informacji, wspólna oferta i produkty turystyczne oraz wspólny marketing.

Dzięki przygotowaniu 'Koncepcji zarządzania systemem informacji turystycznej' w Cieszynie i Czeskim Cieszynie dojdzie do racjonalizacji, optymalizacji i zwiększenia efektywności zarządzania informacją turystyczną w obu ośrodkach. Adaptacja przestrzeni istniejącego obecnie Cieszyńskiego Centrum Informacji w Cieszynie oraz tworzonego w budynku dawnego Urzędu Celnego w Czeskim Cieszynie

Centrum Informacji Turystycznej, przyczyni się do poprawy jakości obsługi mieszkańców, turystów odwiedzających dwumiasto.

Opracowanie 'Koncepcji wizualizacji turystycznej' pozwoli między innymi na wspólne podejście do graficznego przedstawienia wybranych atrakcji w terenie, wyznaczenia miejsc posadowienia oznakowania, czy analizy własności gruntów, w których ma się ono znajdować. W pracach nad tworzeniem obu koncepcji zostanie wykorzystany transfer dobrych praktyk oparty na wizytach studyjnych w innych polskich i czeskich ośrodkach miejskich, w których tego typu działające rozwiązania można uznać za wzorcowe.

Ponadto nowa oferta turystyczna, która powstanie na podstawie opracowanej przez Stowarzyszenie 'Olza' modelowej instrukcji tworzenia transgranicznych produktów turystycznych INFOTUR, zostanie wdrożona, podobnie jak szereg dotychczas stworzonych w ten sposób w Euroregionie Śląsk Cieszyński polsko-czeskich produktów. Wzmocni ona także w znaczny sposób działania promocyjne obu miast.

Celem projektu jest rozwijanie potencjału endogenicznego Cieszyna i Czeskiego Cieszyna z wykorzystaniem aktywności skierowanych na tworzenie synergii i zrównoważony rozwój w ramach miejskiego systemu informacji i promocji turystycznej.

Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw kilku głównym potrzebom:

a) racjonalizacji, optymalizacji izwiększeniu efektywności zarządzania informacją turystyczną w Cieszynie i Czeskim Cieszynie;

b) uporządkowania turystycznego oznakowania miejskich atrakcji, które znajdują się po jednej i drugiej stronie granicy, w centrum i częściach peryferyjnych dwumiasta;

c) większego wykorzystania doświadczeń i dobrych praktyk o charakterze informacyjno-promocyjnym, które sprawdziły się w Polsce bądź Republice Czeskiej i mogą stanowić wzór do wdrożenia na terenie miast bliźniaczych objętych projektem; d) wzmocnienia promocji transgranicznej oferty turystycznej opartej na kompleksowym podejściu.

Środkami, które przyczynią się do osiągnięcia zakładanego celu projektu będą: adaptacja przestrzeni Cieszyńskiego Centrum Informacji w Cieszynie; stworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Czeskim Cieszynie; opracowanie 'Koncepcji zarządzania systemem informacji turystycznej', 'Koncepcji wizualizacji turystycznej', 'Transgranicznej oferty turystycznej'; zorganizowanie wizyt studyjnych, a także szereg aktywności informacyjno-promocyjnych wpisujących się w poszczególne działania projektu i stanowiących ich uzupełnienie.

Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania istniejącego potencjału Cieszyna i Czeskiego Cieszyna związanego z wymianą informacji, wspólną ofertą i produktami turystycznymi oraz wspólnym marketingiem, na rzecz wzmacniania spójności miejskiego systemu informacji i promocji turystycznej obszaru dwumiasta. Skutkiem kreowania pozytywnej zmiany w odniesieniu do podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych, będzie wzrost zainteresowania ofertą turystyczną obu miast ze strony mieszkańców, turystów oraz osób odwiedzających centrum Śląska Cieszyńskiego.

Zaadaptowanie przestrzeni Cieszyńskiego Centrum Informacji w Cieszynie oraz stworzenie w budynku dawnego Urzędu Celnego w Czeskim Cieszynie Centrum Informacji Turystycznej, wpłynie na poprawę wykorzystania istniejącego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego miast bliźniaczych. Ponadto dzięki realizacji trzech wspólnych mechanizmów współpracy w zakresie wspomnianego dziedzictwa ('Koncepcji zarządzania systemem informacji turystycznej', 'Koncepcji wizualizacji turystycznej' oraz 'Transgranicznej oferty turystycznej'), nastąpi usprawnienie sposobu zarządzania informacją turystyczną, harmonizacja działań w podejściu do oznakowania polskich i czeskich atrakcji oraz wykreowania modelowego, transgranicznego produktu turystycznego.

Całkowite wydatki 78 281,20 euro

Całkowite wydatki kwalifikowalne 78 281,20 euro

Miasto Czeski Cieszyn

Całkowite wydatki kwalifikowalne 13 022,32euro

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza'

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 11 764,80euro

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 18 925,08euro

Miasto Cieszyn

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 34 569,00euro

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję