visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕsín

Projekt Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕšín 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000333 jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
 
OPIS PROJEKTU: 
 
Cieszyn i Czeski Cieszyn to jeden organizm urbanistyczny podzielony na dwie części, symbolem tego jest rzeka Olza, która dzieli ale też i łączy – bo jest wspólna dla obu miast. Jest to jeden przypadek na pograniczu czesko-polskim, a więc stanowi wyjątkowy potencjał do wykorzystania. Problemem jest brak wspólnej i komplementarnej oferty turystycznej i brak spójności usług turystycznych po obu stronach granicy.
 
Po 2007 roku wiele barier administracyjnych, przestrzennych i prawnych przestało istnieć. Pozostały jednak bariery kulturowe, historyczne i mentalne będące wynikiem długoletniej izolacji mieszkańców obu miast w latach 1945-89. Do tej pory nie został wykorzystany ten podstawowy atut i nie został wykreowany produkt turystyczny oparty o fenomen miasta podzielonego.
  
CEL PROJEKTU: 
 
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o ofertę turystyczną zbudowaną wokół fenomenu i dziedzictwa miasta podzielonego, a uczynienie tego dosłownie w miejscu granicznym powinno przynieść zainteresowanie nowych grup docelowych. Projekt zakłada zwiększenie odwiedzalności miast o ok. 8000 turystów/rok.
Open Air Museum. Cieszyn. Český Tĕšín. to nowy produkt turystyczny położony na obu nabrzeżach Olzy, który będzie próbą opowiedzenia o historii i dziedzictwie miasta podzielonego, od różnych aspektów postrzegania pojęcia granicy i mostów do historii podzielonych rodzin, przyjaciół, zwykłych ludzi.
 
GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU: 
 
Na otwartej przestrzeni brzegów Olzy wykorzystane zostały zarówno klasyczne nośniki informacji (tablice) jak i nowocześniejsze (city lighty), które poprzez Internet pozwalają na skorzystanie z zasobów strony internetowej dedykowanej Open Air Museum.
 
Brzegi Olzy zostały poddane rewitalizacji i koniecznej adaptacji na cele ekspozycji. Po stronie polskiej rewitalizacji został poddany odcinek Al. Piastowskiej od ul. Zamkowej do ul. Sportowej (strefa pieszo-rowerowa) tj. zostało zabezpieczone zbocze Młynówki, zbudowana została nawierzchnia szlaku turystycznego o odpowiedniej szerokości z wydzieleniem pasa pieszego i rowerowego, wykonane zostało oświetlenie szlaku i ekspozycji muzealnej, przygotowane są elementy konstrukcyjne pod ekspozycję i elementy małej architektury miejskiej (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, inne meble miejskie). 
 
Po stronie czeskiej został stworzony oświetlony szlak pieszo – rowerowy, uporządkowany/zrewitalizowany został teren i przygotowane zostały elementy pod konstrukcję ekspozycji wraz z elementami małej architektury miejskiej.
Zwiedzanie muzeum rozpoczyna się przy ul. Sportowej (oś chronologiczna historii miasta od czasów piastowskich (na tablicach położonych wzdłuż Olzy) kończy się przy budynku byłej strażnicy, po czeskiej zaś stronie oś chronologiczna prowadzi do współczesności. Po obu stronach rzeki umieszczonych jest jeszcze po 5 tablic i kiosk multimedialny. Została też opracowana aplikacja mobilna z elementami augmented reality, która uatrakcyjnia zwiedzanie muzeum.
Po czeskiej stronie mostu zostanie utworzone Centrum Informacji Turystycznej, które zostanie wyposażone w materiały promocyjne w PL, CZ i ENG wersji językowej. Powstała strona internetowa muzeum. Na zakończenie realizacji projektu została zorganizowana konferencja otwierająca muzeum.
Do realizacji projektu powołano wspólną polsko-czeską Radę Programową, która odpowiada za realizację projektu w jego wszystkich aspektach.
Realizacja projektu zakończyła się we wrześniu 2019. 
 
Całkowite wydatki: 696 900.40 Euro
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 696 900.40 Euro
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 592 365,33 Euro
Środki finansowe z budżetu gmin: 104 5335,07 Euro
(Dane na podstawie wniosku o dofinansowanie)
 
Partner wiodący projektu: Miasto Cieszyn
Partner Projektu: Miasto Czeski Cieszyn, Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie
 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję