visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu

Projekt Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu.

Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego

 CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332 jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

OPIS PROJEKTU:  

Cieszyn i Czeski Cieszyn to miasta podzielone granicą państwa. Fenomen kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego polega na tym, że po obu stronach granicy jest taki sam, stanowi on bardzo ważny element tożsamości lokalnej po obu stronach granicy, jest swoistym mostem łączącym kulturowo obie części miasta podzielonego.

Problemem jest brak wspólnej i komplementarnej oferty turystycznej opartej na kulturze tradycyjnej i jej wspólnej historii oraz brak spójności usług turystycznych po obu stronach granicy.

 

W Cieszynie/Czeskim Cieszynie nie ma miejsca, w którym kultura tradycyjna byłaby prezentowana jako produkt turystyczny, choć trendy pakietowania oferty turystycznej coraz częściej odwołują się do korzeni promując tradycyjne wartości. Produkt taki, oparty na niematerialnym dziedzictwie - gwarze, tańcach, strojach ludowych oraz wzorach cieszyńskich – stanowiąc unikatowy potencjał kulturowy niedostępny w takiej skali nigdzie indziej na pograniczu polsko-czeskim ma moc przyciągnięcia nowych grup docelowych.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o wspólną ofertę turystyczną zbudowaną wokół dziedzictwa cieszyńskiej kultury ludowej. W tym celu zostanie powołane wspólne Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, które będzie skupiało wszystkich aktywnych twórców ludowych/rzemieślników i będzie przestrzenią do prezentacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego. Dzięki działającemu cały rok Centrum wydłuży się sezon turystyczny.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU: 

 

1. Zmapowanie i stworzenie transgranicznej sieci współpracy podmiotów i osób działających na

rzecz zachowania i krzewienia niematerialnej kultury ludowej po obu stronach granicy. Wszystkie podmioty i osoby zostaną zaproszone do współtworzenia spójnej oferty turystycznej pod dachem Centrum Folkloru.

 

2. Powołanie wspólnego Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, z dwoma, z kompementarnymi zakresami działalności, oddziałami: w Domu Narodowym w Cieszynie oraz Domu Dzieci i Młodzieży w Czeskim Cieszynie. W obu oddziałach turysta będzie miał możliwość aktywnego włączenia się w prace warsztatowe.

W ramach projektu zrealizowane zostaną prace polegające na dostosowaniu komplementarnej infrastruktury do potrzeb działalności Centrum.

 

Po stronie polskiej zostanie dokonana niezbędna modernizacja obejmująca wymianę instalacji (elektro, wodno-kan., montaż wentylacji i klimatyzacji dostosowujących ją do potrzeb obsługi wzmożonego ruchu turystycznego) wraz z dostosowaniem całego obiektu Domu Narodowego do potrzeb osób niepełnosprawnych; tj. zamontowanie dźwigu windowego oraz dostosowanie sanitariatów. W DDM w Czeskim Cieszynie dojdzie do adaptacji ogrodu i podium w celu stworzenia miejsca prezentacji kultury ludowej opartej na dziedzictwie przyrodniczym.

 

3. Wytyczenie 3 transgranicznych szlaków tematycznych promujących wspólne dziedzictwo zachęcających do aktywnego poznawania kultury ludowej. Po przejściu Szlaku (z elementami gry miejskiej dostępnej przez aplikację mobilną) turysta zostanie nagrodzony w miejskich centrach informacji drobnym upominkiem z typowymi motywami cieszyńskimi. Aplikacja będzie zawierała również komplementarną ofertę turystyczną Cieszyna i Czeskiego Cieszyna zachęcającą do pozostania dłużej w mieście. Przewodniki po szlaku będą dostępne w aplikacji w 5 wersjach językowych. Wydane zostaną również mapy w wersji papierowej oraz książeczki pt. ‚Elementarz Cieszyniaka“ (PL i CZ wersja językowa), które będa przybliżały gwarę cieszyńską i elementy cieszyńskiej kultury ludowej szczególnie rodzinom z dziećmi.

 

4. Wydanie wspólnego Turystycznego kalendarza kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego.

 

Budżet projektu:

Całkowite wydatki: 881 531,41 Euro

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 881 531,41 Euro

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 749 301,70 Euro

Budżet Państwa: 14 147,57 Euro

Środki finansowe z budżetu gmin: 74 163,06 Euro

Inne krajowe środki publiczne: 43 919,08 Euro

 

Partner wiodący projektu: Miasto Cieszyn

Partner Projektu: COK Dom Narodowy, Miasto Czeski Cieszyn,Dom Dzieci i Młodzieży w Czeskim Cieszynie

Sporządziła: Renata Karpińska

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję