visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Strefa Działań Wspólnych / Zóna společných aktivit

 

 

Strefa Działań Wspólnych / Zóna společných aktivit
Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000590

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

 

 

Celem projektu jest stworzenie trwałej transgranicznej sieci współpracy obejmującej Cieszyn i Czeski Cieszyn, a przede wszystkim ich wydziały i referaty odpowiedzialne za kulturę, sport i promocję, a także miejskie instytucje kultury i sportu oraz pozostałe organizacje działające na terenie obu partnerskich samorządów. Wykorzystując dotychczasową i pozyskując nową wiedzę przedstawicieli ww. podmiotów na temat różnych aspektów związanych z transgraniczną współpracą i wzajemną promocją rozwiązane zostaną problemy i uprzedzenia, które mimo zaniku granic pozostały w świadomości mieszkańców obu partnerskich miast.

 

Środkami, które przyczynią się do osiągnięcia zakładanego celu przedsięwzięcia będą:

 

  • stworzenie transgranicznej sieci kooperacji Strefy Działań Wspólnych / Zona – łączącej działalność wydziałów i referatów odpowiedzialnych za kulturę, sport i promocję obu partnerskich miast,
  • diagnoza własnych doświadczeń w zakresie wspólnej promocji oraz możliwości budowania wzajemnych relacji i nowych, wspólnych inicjatyw,
  • study walk po miejskich instytucjach kultury i sportu z udziałem pracowników wydziałów odpowiedzialnych za kulturę, sport i promocję, a także członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Kultury i Komisji Wychowania Fizycznego,
  • stworzenie mechanizmu wsparcia współpracy w postaci polsko-czeskiej bazy danych instytucji, NGOs i pozostałych organizacji działających na terenie obu partnerskich miast, w efekcie którego powstanie wspólny tłumaczony na oba języki kalendarz i dwujęzyczne ulotki promujące wydarzenia organizowane przez miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn,
  • stworzenie wspólnych gadżetów, które promować będą współpracę transgraniczną obu partnerskich miast. Ich dystrybucja odbywać się będzie na wydarzeniach uwzględnionych w kalendarzu wspólnych imprez.

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU 


 

Wraz z końcem roku 2017 r. kończy się również czesko-polski projekt Strefa Działań Wspólnych. Przez cały rok w jego ramach odbywały się spotkania i działania, które miały zacieśnić współpracę transgraniczną na poziomie urzędów miejskich obu miast, komisji kultury, oświaty i sportu rad miejskich oraz przedstawicieli instytucji kultury. A co miesiąc na słupach ogłoszeniowych Cieszyna i Czeskiego Cieszyna pojawiały się afisze z informacjami o wydarzeniach kulturalnych i sportowych po obu stronach Olzy.

Ścisła współpraca czesko-polska jest faktem. W rzeczywistości podzielonego miasta odbywa się ona na wielu poziomach, odgórnie i oddolnie – zarówno na szczeblu urzędniczym, jak i między organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami obu miast. Projekt Strefa Działań Wspólnych miał na celu wsparcie promocyjne działań po obu stronach Olzy, wzajemne informowanie się o wydarzeniach i wytworzenie wspólnych materiałów promocyjnych.

 

 

Afisze i ulotki 


 

Na ulicach Cieszyna i Czeskiego Cieszyna od lutego 2017 roku pojawiały się na słupach afisze zawierające informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych po obu stronach Olzy. Zarówno afisze, jak i składane ulotki stały się bardzo szybko częścią pejzażu kulturalnego obu miast i głównym, kompleksowym źródłem informacji na temat życia kulturalnego i społecznego Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. To comiesięczne, duże przedsięwzięcie, które gromadzi informacje z wielu źródeł – od instytucji kultury, organizacji samorządowych i pozarządowych.
Polsko-Czeskie kalendarium

 

 

Spotkajmy się! 


 

Spotkania z cyklu „study walk” odbyły się m.in. w Teatrze im. Adama Mickiewicza, w Tesinskiem Divadle, w Bibliotece Miejskiej i w KaSS Střelnice. Były znakomitą okazją do poznania historii i sposobu działania zarówno miejsc spotkań, jak i uczestniczących w nich osób. Miały również praktyczny charakter – poruszano podczas nich kwestie związane z dofinansowaniem, promocją i funkcjonowaniem instytucji kultury. Głównym celem projektu było nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy wydziałami urzędów miejskich w Cieszynie i Czeskim Cieszynie zajmującymi się kulturą, sportem i promocją. W rezultacie wypracowano wspólne schematy działań promocyjnych i wymieniono się doświadczeniami w tym zakresie. Wzajemne promowanie imprez przyczyniło się do ich lepszej rozpoznawalności wśród mieszkańców obu miast i profesjonalizacji wspólnych działań. Dzięki spotkaniom i wymianie informacji wiemy więcej na temat polsko-czeskich projektów, potrafimy lepiej promować nasze imprezy i mamy wiele wspólnych planów na kolejne działania.

 

 

*Budżet projektu: 39 935 Euro

*Dane na podstawie wniosku o dofinansowanie

 

Partner wiodący : Miasto Czeski Cieszyn

Partner Projektu: Miasto Cieszyn

 

 

Czesko-polskie study walk w Teatrze im. A. Mickiewicza

Polsko-czeskie study walk w Bibliotece Miejskiej

Baza polskich i czeskich organizacji pozarządowych - kultura i sport

Polsko-Czeskie kalendarium

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję