visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką w Cieszynie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www. rpo.slaskie.pl

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2010 - 2012

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  6 337 334, 21 PLN

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:  4 078 113, 24 PLN

 

 

OPIS PROJEKTU 


Projekt „Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką w Cieszynie” jest  realizowany w ramach priorytetu VII Transport, działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W listopadzie 2009 roku Gmina Cieszyn przygotowała i złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o dofinansowanie projektu. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oraz merytoryczno – technicznej Zarząd Województwa Śląskiego, w dniu 11 czerwca 2010r., podjął uchwałę o dofinansowaniu projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13 grudnia 2010r.

 

Przedmiotem projektu jest budowa drogi o długości 741 m łączącej ul. Frysztacką  z ul. Mała Łąka w Cieszynie. Częściowo droga prowadzona będzie po śladzie istniejącej drogi (169 m), pozostała część (572 m) stanowi nowy odcinek. Wzdłuż drogi powstanie ciąg pieszo-rowerowy, a na długości 249 m wybudowany będzie chodnik dla pieszych. W związku z faktem, iż projektowana droga przecinać będzie istniejące tory kolejowe, dla bezpieczeństwa jej użytkowników wykonany zostanie przejazd wraz z urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego. Budowa nowego ciągu drogowego, jako jedna z najpilniejszych w gminie inwestycji drogowych, ma za zadanie przyczynić się do poprawy dostępności komunikacyjnej podmiotów zlokalizowanych nie tylko na obszarze Parku Przemysłowego „Mała Łąka” i w ciągu sąsiadujących ulic, ale również usprawnić w ten sposób ruch drogowy skomasowany obecnie w centralnym obszarze miasta. Ułatwiony zostanie również dojazd do hali widowiskowo-sportowej. Realizacja projektu ma prowadzić do uzyskania pełniejszej spójności sieci drogowej na terenie gminy oraz poprawić połączenie komunikacyjne z drogą ekspresową S1.

 

W ramach projektu przewidziane zostały następujące zadania:

- Roboty drogowe: 

 • roboty przygotowawcze (pomiary geodezyjne, usunięcie drzew, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów istniejących dróg) 
 • roboty ziemne
 • odwodnienie korpusu drogowego
 • podbudowy
 • nawierzchnie
 • umocnienie powierzchniowe skarp i rowów
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • elementy ulic
 • inne roboty i zieleń drogowa

- Przebudowa urządzeń obcych:

 • przebudowa podziemnych linii wodociągowych 
 • oświetlenie drogowe oraz przebudowa kabla średniego napięcia
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej
 • przebudowa sieci parowej
 • przebudowa sieci cieplnej
 • budowa urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego

 

REALIZACJA PROJEKTU


22.12.2010r.

 Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych Firmą Eurovia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Szwedzka 5, 55-40 Kobierzyce. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Podpisano umowę z wykonawcą pełniącym nadzór inwestorski w projekcie, Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji Drogowych i Inżyniera Środowiska „NORDA” Rafał Kleist z siedzibą w Bielsku Białej 43-316, ul. Czapli 18. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego

 

12.01.2011r.

 Podpisano umowę z wykonawcą pełniącym nadzór autorski w projekcie, Biurem Projektów A-PROPOL S.c. A. Biegański, D. Biegańska z siedzibą w Gliwicach 44-121, ul. Gomółki 7/15. Wykonawca wyłoniony został w trybie zamówienia poniżej 14 tyś Euro. 

 

19.01.2011r. 

Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlano - wykonawczego budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu dla projektowanego nowego przejazdu kolejowego, Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym i Usług Techniczno-Handlowych ELKOL Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 42. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego

 

 05.09.2011r.

 Podpisano umowę z wykonawcą budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu do projektowanego nowego przejazdu kolejowego, Wielobranżową i Projektową Spółką z o.o. MONAT z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kochanowskiego 130. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego

 

20.12.2011r.

Sporządzono protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę drogi gminnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym oraz przejazdem kolejowym kat. A.

 

25.01.2012r.

Przeprowadzono odbiór końcowy zadania inwestycyjnego obejmującego budowę urządzeń zabezpieczenia ruchu dla nowego przejazdu kolejowego wraz z budową zasilania i oświetlenia przejazdu kolejowego. Nowo wybudowana droga wraz z przejazdem kolejowym zostały dopuszczone do eksploatacji. 

 

31.01.2012r.

Została zakończona rzeczowa realizacja projektu. Informacje nt. zakończenia budowy drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie oraz oddania jej do użytku ukazały się w artykułach promocyjnych opublikowanych na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej oraz Dziennika Zachodniego w dniu 27 stycznia 2012r.

 

GALERIA ZDJĘĆ


Fot. z archiwum Urzędu Miejskiego i archiwum wykonawcy

Zagęszczanie podłoża pod nasyp

Zagęszczanie podłoża pod nasyp

Formowanie nasypów

Formowanie nasypów

Zbrojenie płyty zabezpieczającej kolektor istniejącego kanału kanalizacji deszczowej

Zbrojenie płyty zabezpieczającej kolektor istniejącego kanału kanalizacji deszczowej

Budowa komory D16

Budowa komory D16

Komora D16

Komora D16

Widok wewnątrz komory D16

Widok wewnątrz komory D16

Formowanie nasypów

Formowanie nasypów

Krawężnik granitowy

Krawężnik granitowy

Rurociąg sieci wodociągowej

Rurociąg sieci wodociągowej

Rury ochronne pod korpusem drogowym na budowanym wodociągu

Rury ochronne pod korpusem drogowym na budowanym wodociągu

Wykonywanie warstwy wzmacniającej

Wykonywanie warstwy wzmacniającej

Ciągi pieszo-rowerowe

Ciągi pieszo-rowerowe

Podbudowa z kruszywa z mieszanki 0-31,5 stabilizowanej mechanicznie

Podbudowa z kruszywa z mieszanki 0-31,5 stabilizowanej mechanicznie

Pierwsza warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego

Pierwsza warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego

Wykonywanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Wykonywanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Ciągi pieszo - rowerowe

Ciągi pieszo - rowerowe

Podbudowa z kruszywa z mieszanki 0-31,5 stabilizowanej mechanicznie

Podbudowa z kruszywa z mieszanki 0-31,5 stabilizowanej mechanicznie

Zatoka autobusowa kostki granitowej 15/17

Zatoka autobusowa kostki granitowej 15/17

Skropienie emulsją asfaltową

Skropienie emulsją asfaltową

Wykonywanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Wykonywanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Przejazd kolejowy na płytach gumowych

Przejazd kolejowy na płytach gumowych

Wykonanie zagęszczenia tłucznia na podtorzu

Wykonanie zagęszczenia tłucznia na podtorzu

Wiata przystankowa

Wiata przystankowa

Docelowe oznakowanie – widok od ulicy Poprzecznej

Docelowe oznakowanie – widok od ulicy Poprzecznej

Przejazd kolejowy wraz z urz. zabezpieczenia ruchu i ośw.

Przejazd kolejowy wraz z urz. zabezpieczenia ruchu i ośw.

Przejazd kolejowy wraz z urz. zabezpieczenia ruchu i ośw.

Przejazd kolejowy wraz z urz. zabezpieczenia ruchu i ośw.

Przejazd kolejowy wraz z urz. zabezpieczenia ruchu i ośw.

Przejazd kolejowy wraz z urz. zabezpieczenia ruchu i ośw.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję