visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Rewaloryzacja Góry Zamkowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

[2009-05-15]W połowie maja br. rozpocznie się realizacja ważnej dla miasta inwestycji – Zagospodarowanie Góry Zamkowej i podzamcza w Cieszynie.

Zadanie to wchodzi w skład projektu o nazwie „REVITALPARK 2010”, który realizowany jest wspólnie z miastem Czeski Cieszyn. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. W ramach tej inwestycji przewiduje się kompleksową rewaloryzację terenu Góry Zamkowej, zarówno w części podzamcza, jak i parku. Prace obejmować będą:

 • remont nawierzchni podjazdu podzamcza i alejek parkowych,
 • przebudowę placu położonego za budynkiem zamku (Szkoły Muzycznej) wraz z budową niewielkiej fontanny,
 • remont i nadbudowę części reliktów dawnej zabudowy zamkowej (część dawnej bramy zamku górnego, mur zamkowy w rejonie wieży ostatecznej obrony),
 • wykonanie nowego oświetlenia terenu i iluminacji budynku zamku wraz z nową siecią zasilania elektrycznego,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej teren położony w rejonie rotundy oraz alejki parkowe i podjazd podzamcza,
 • wykonanie instalacji wodociągowej zasilającej fontannę oraz punkt czerpalny wody w górnej części parku, a także instalację nawadniania zieleńców podzamcza,
 • zagospodarowanie elementami małej architektury, takimi jak, ławki parkowe, kosze na śmieci, donice kwiatowe, barierki, słupki, itp.
 • system informacji turystycznej,
 • zagospodarowanie zieleni.

Ponieważ teren całej Góry Zamkowej stanowi obszar zabytkowy, wszystkie prace wykonywane będą pod nadzorem archeologa i Urzędu Ochrony Zabytków. Po stronie polskiej projekt „REVITALPARK 2010” obejmuje również: remont nawierzchni chodników i budowę oświetlenia ul. Zamkowej na dojściu do Mostu Przyjaźni oraz pielęgnację drzewostanu stoków Góry Zamkowej, a po stronie czeskiej: budowę na nabrzeżu Olzy pawilonu „Avion” oraz zagospodarowanie parku „Masarykovy Sady”.

Elementem łączącym funkcjonalnie i architektonicznie tereny objęte projektem po obu stronach rzeki będzie Most Przyjaźni, który również zostanie poddany remontowi, dzięki czemu zyska, między innymi, nowe oświetlenie oraz iluminację, a także nawierzchnię chodników. Na całym obszarze planuje się wykonanie systemu identyfikacji wizualnej w postaci tablic i tabliczek informacyjnych.

Całość ww. zadania planowana jest do realizacji do czerwca 2010 r., natomiast zakończenie prac na Górze Zamkowej planowane jest na koniec listopada br. Koszt całego projektu „REVITALPARK 2010” wynosi 4.629.761,92 euro, przy czym 85% wydatków pokrytych zostanie ze środków Unii Europejskiej. Koszt projektu po stronie polskiej został oszacowany na kwotę 919.021 euro, a koszt inwestycji na Górze Zamkowej, zgodnie z ofertą wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu, wyniesie ok. 3.280.000 zł. W związku z pracami dostęp do terenu Góry Zamkowej oraz instytucji tam działających będzie znacznie utrudniony za co przepraszamy.

W związku z tym nie będzie również możliwa w tym roku organizacja imprez plenerowych na terenie parku. Zadanie realizuje Miejski Zarząd Dróg, do którego można zgłaszać wszelkie uwagi i wnioski dotyczące prowadzonych robót.

Tekst: Miejski Zarząd Dróg[2009-08-11]Od połowy maja br. trwają prace związane z zagospodarowaniem Góry Zamkowej i podzamcza. W pierwszym etapie robót wykonano większość prac rozbiórkowych oraz wycinek drzew i krzewów, a także część robót instalacyjnych elektrycznych i kanalizacyjnych.

Wycinki zostały poprzedzone szczegółową inwentaryzacją i waloryzacją zieleni na etapie sporządzania projektu oraz zezwoleniem wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Do osunięcia przeznaczono przede wszystkim egzemplarze w złym stanie zdrowotnym lub mogące zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo istniejącym obiektom budowlanym. Na obszernym trawniku pomiędzy tzw, wieżą ostatecznej obrony a Wieżą Piastowską oraz w dolnej części parku, a także na skarpie położonej na terenie podzamcza przed tzw. basteją, nieznaczną część mniej wartościowych drzew i krzewów usunięto ze względów kompozycyjnych, eliminując równocześnie część nieprzemyślanych nasadzeń dokonanych kilkanaście lat temu. Dzięki temu uzyskano pożądane ze względów kompozycyjnych i konserwatorskich tzw. osie widokowe, a także przestrzeń w szczytowej części parku, która w przyszłości umożliwi organizację kameralnych imprez plenerowych.

Wykonano również szereg prac budowlanych, których efekt można już zobaczyć. W części parkowej wymieniono nawierzchnię większości alejek, zastępując zniszczony asfalt kostką granitową. Podobnie, nową nawierzchnię uzyskała część podjazdu przed budynkiem zamku.

Na saraju parku, powyżej skarpy położonej nad wybudowaną niedawno halą wielofunkcyjną, kończone są prace związane z odtworzeniem kamiennego muru. Obiekt ten posadowiony został na ukrytych dotąd w ziemi pozostałościach dawnego muru zamkowego, dzięki czemu zostanie on uczytelniony i wyeksponowany, zarazem stanowić będzie barierę chroniącą stroma skarpę przed dostępem.

Podczas wykonywania prac w rejonie Wieży Piastowskiej odsłonięte zostały kamienne mury stanowiące relikty dawnej zabudowy zamkowej. Na okoliczność tego cennego znaleziska, nadzór konserwatorski zobowiązał inwestora do wykonania tzw. archeologicznych badań ratowniczych w celu dokładnego zbadania muru oraz określenia jego funkcji. Obecnie, badania są na ukończeniu, a ich wyniki zostaną przedstawione w kolejnych relacjach z budowy.

Sporo wykonanych prac, których rezultatów obecnie nie widać, dotyczyło remontów lub budowy sieci uzbrojenia terenu. Wykonano, między innymi, nową instalację elektryczną oraz kanalizację deszczową, odwadniająca podzamcze oraz plac za budynkiem zamku.

Jak już informowaliśmy, prace w około 85% finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 i wchodzą w skład projektu o nazwie „REVITALPARK 2010”, który realizowany jest wspólnie ze stroną czeską.

Nadal dostęp do terenu Parku na Górze Zamkowej oraz instytucji tam działających będzie znacznie utrudniony, za co przepraszamy.

Zadanie realizuje Miejski Zarząd Dróg, do którego można zgłaszać wszelkie uwagi i wnioski dotyczące prowadzonych robót.

Miejski Zarząd Dróg[2009-08-21]W pracy archeologa szczęście odgrywa niemała rolę. Często to przypadek decyduje o tym, że odkrywamy coś, co pozwala spojrzeć na nowo na z dawna przyjęty- i wydawałoby się ostateczny- stan wiedzy. Tak było podczas prac na cieszyńskiej Górze Zamkowej.

W lipcu i sierpniu 2008 roku na Górze Zamkowej w Cieszynie przeprowadzono przedinwestycyjne badania archeologiczne, zlecone przez Urząd Miasta Cieszyna, mające na celu rozpoznanie terenu przed rozpoczęciem prac związanych z rewitalizacją zespołu parkowo-zamkowego, w ramach polsko-czeskiego projektu „REVITALPARK 2010”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Badania miały charakter sondażowo-ratowniczy. Pracami kierował dr Sławomir Dryja, a prowadzono je przy współpracy z Działem Archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Ogółem w różnych częściach wzgórza wykonano 12 wykopów, zatwierdzonych przez WOZ w Katowicach (Delegatura w Bielsku-Białej). Niewielkie sondaże pozwoliły odsłonić zewnętrzny mur obwodowy w części zachodniej (obecnie rekonstruowany) oraz fragmenty murów w rejonie bramy wjazdowej, gdzie planowany jest nowy mostek. Największy wykop prowadził od rotundy w kierunku wschodnim, a jego długość wynosiła 30 m. I właśnie tutaj, bezpośrednio przy wieży przybramnej (W4 odc. 5 i 6), szczęśliwym trafem odsłonięto nienaruszone nawarstwienia świadczące o istnieniu w tej części Góry Zamkowej wczesnośredniowiecznego wału obronnego. Aczkolwiek różne ograniczenia i niewielki zakres prac umożliwiły odkrycie jedynie niewielkiego fragmentu owych skomplikowanych nawarstwień związanych z wielokrotnie przebudowywanym systemem obronnym, to uzyskane wyniki okazały się wyjątkowo zaskakujące. Badania, niestety, musiały zostać zakończone na głębokości 2,3 m, co nie pozwoliło na osiągnięcie skały macierzystej, a więc najstarsze poziomy związane z najdawniejszym osadnictwem na cieszyńskim wzgórzu pozostały nierozpoznane.

Na uwagę zasługują przede wszystkim dwa najstarsze poziomy wału, które udało się odsłonić w trakcie podjętych badań. Stan zachowania odkrytych konstrukcji drewnianych pozwolił nie tylko na przynajmniej częściowe zrekonstruowanie wyglądu wału, ale także na pozyskanie próbek do analizy dendrochronologicznej, która umożliwia określenie daty ścięcia drzewa nawet z dokładnością do jednego roku. Analizę wykonał zespół dr hab. inż. Marka Krąpca- prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Pozostałości wału z młodszej fazy zostały uchwycone na poziomie około 1 m poniżej obecnego poziomu gruntu. Od strony wewnętrznej tworzyła go pionowa ściana wzniesiona w konstrukcji zrębowej, a zewnętrzne lico formowała kamienna oblicówka o szerokości około 1,5 m, wzniesiona bez użycia zaprawy. Wał spinały belki biegnące w jego poprzek i wchodzące w kamienną oblicówkę. Wał ten wzniesiono na rozwaliskach wału starszego, uprzednio zniwelowanego, by przygotować powierzchnię pod budowę konstrukcji drewnianych. Starsza z faz od strony wewnętrznej miała postać konstrukcji rusztowej lub przekładkowej, ale na obecnym etapie badań nie sposób określić ani pierwotnej szerokości całego wału, ani wyglądu lica zewnętrznego, gdyż wał pochodzący z młodszej fazy wkopany został w jego część środkową.

Do analiz dendrochronologicznych przekazano 20 próbek zwęglonego drewna, przy czym w wypadku obu wymienionych wyżej konstrukcji chodziło wyłącznie o drewno dębowe. Aż 16 próbek spełniało wymogi niezbędne do uzyskania konkretnych dat, a ponadto odnośnie do dwóch stwierdzono słój podkorowy i warstwę bielastą, co umożliwiło określenie daty ścięcia drzewa z dokładnością do jednego roku. W sumie uzyskano datowanie dla 11 analizowanych sekwencji dendrochronologicznych, a szczęśliwie obie daty roczne pochodzą z dwu różnych faz- zatem dla każdej z faz dysponujemy jedną datą roczną.

Dla najstarszej uchwyconej fazy umocnień- a więc wału wzniesionego w konstrukcji rusztowej lub przekładkowej- uzyskano daty dla 4 prób, które zawierają się w przedziale od 908 do 928 roku, z jedną datą roczną określoną na rok 928. Dla drugiej fazy umocnień- a zatem wału o konstrukcji zbliżonej do skrzyniowej z oblicówką kamienną- uzyskano 7 dat, które zamykają się w przedziale od 911 do 940 roku, przy czym cztery z nich datowane są po 937 roku, a jedną datę roczną określono na rok 940.

Przebadane umocnienia grodu cieszyńskiego powstały więc niedługo po zniszczeniu niedalekiego grodu w Podoborze (obecnie po czeskiej stronie granicy), zapewne tuż po roku 928. Umocnienia starszej fazy grodu (zapewne wraz z pozostałymi zabudowaniami) zostały zniszczone i niedługo po 940 roku pojawiły się na ich rozwaliskach nowe, wzniesione w konstrukcji zbliżonej do skrzyniowej, z kamienną oblicówką od strony zewnętrznej. Na reliktach wału, w XIV wieku wzniesiono kamienny mur obronny, okalający zamek górny. Cieszyński gród w pierwszej połowie X w. należał prawdopodobnie terytorialnie do państwa Przemyślidów, natomiast w ostatnim dwudziestoleciu X w. znalazł się w granicach państwa Piastów. Wyniki najnowszych badań archeologicznych wyraźnie wskazują na to, że gród w Cieszynie istniał już w starszych fazach wczesnego średniowiecza (ceramikę z warstw wału można datować na VIII w.), a jego kluczowe położenie sprawiło, że najstarsze jego dzieje są o wiele bardziej złożone, niż dotychczas uważano.

Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka[2009-10-06]Końcem sierpnia minął półmetek robót związanych z zagospodarowaniem Góry Zamkowej i podzamcza, realizowanych w ramach projektu „REVITALPARK 2010”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Zakończone zostały prawie wszystkie prace instalacyjne elektryczne, kanalizacyjne i wodociągowe, za wyjątkiem tych ściśle związanych z obsługą projektowanej fontanny, która ma stanąć za budynkiem zamku.

Wkomponowana ona będzie w dość rozległy plac o eliptycznym kształcie projektowany w miejscu istniejącego pierwotnie placu asfaltowego, służącego okazjonalnie za parking. Nawierzchnia placu, podobnie jak alejek parkowych, wykonana będzie z kostki brukowej ale w tym miejscu ułożonej w charakterystyczny, promienisty wzór. Na jego obrzeżach ustawione zostaną ławki i kamienne donice na kwiaty sezonowe. Podobny, nieco mniejszy plac eliptyczny znajdować się będzie również w parku, w ciągu alejki prowadzącej do Wieży Piastowskiej.

Alejki w szczytowej części Góry Zamkowej wraz z placami terenowymi, w tym w obszarze tarasu widokowego, w większości zostały już wykonane. Teraz trwają prace związane z montażem ławek parkowych i barierek. Ustawione zostały prawie wszystkie latarnie.

Odwiedzający Górę Zamkową mogą zauważyć, że w zagospodarowaniu terenu zastosowane zostały dwa style elementów małej architektury. W rejonie podzamcza oraz w rejonie budynku administracyjnego Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, ławki, latarnie i barierki nawiązują do stylu wpisującego się w neoklasycystyczną architekturę zamku. Co więcej, układ i forma latarni oraz barierek, w większości obszarów jest rekonstrukcją pierwotnego kształtu i układu tych elementów.

W części parkowej Góry Zamkowej, mała architektura ma odmienny, współczesny charakter. Wynika to z potrzeby wyraźnego wizualnego „oddzielenia” tych elementów od pozostałej zabudowy oraz odtwarzanych reliktów dawnego średniowiecznego zamku.

Od początku września, trwają też intensywne prace ogrodnicze. Rozpoczęły się one od plantowania gruntu w miejscach gdzie zakończono prace instalacyjne i brukarskie. Obecnie wykonywane są trawniki, sadzone są krzewy i zakładane ozdobne rabaty bylinowe. Wykonana została instalacja nawadniania w obszarze projektowanych kwater trawnikowych znajdujących się przed budynkiem tzw. oranżerii.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, z końcem września teren podzamcza został oddany do użytkowania.

Miejski Zarząd Dróg
[2010-01-22]W połowie grudnia 2009 roku zakończone zostały prace budowlane związane z zagospodarowaniem Góry Zamkowej i podzamcza w Cieszynie, realizowane w ramach projektu „REVITALPARK 2010”. Jest to projekt transgraniczny, prowadzony wspólnie ze stroną czeską, który obejmuje także – po polskiej stronie: remont nawierzchni chodników i budowę oświetlania ul. Zamkowej oraz pielęgnację drzewostanu stoków Góry Zamkowej, a po stronie czeskiej: budowę na nabrzeżu Olzy pawilonu „Avion” oraz zagospodarowanie parku „Masarykovy Sady”. Wspólnie zostanie wykonana również modernizacja Mostu Przyjaźni, która obejmie budowę nowego oświetlenia i iluminacji, remont nawierzchni chodników oraz remont barier.

W toku prac na Górze Zamkowej i podzamczu, w pierwszej kolejności wykonano nowe sieci uzbrojenia terenu, takie jak instalacje elektryczne, instalacje wodne, kanalizację odprowadzającą wody deszczowe. Wszystkie place i alejki parkowe oraz podjazd na podzamczu zostały gruntownie wyremontowane – wymieniono i wzmocniono podbudowę, wykonano nową nawierzchnię z kostki granitowej, a w przypadku podzamcza, w części również z tzw. „kocich łbów”, czyli otoczaków piaskowca. Przebieg alejek parkowych w większości pozostał bez istotnych zmian, natomiast zupełnie nowego wyglądu nabrały dwa place terenowe, z których większy – za budynkiem zamku, mieści fontannę, a także donice kwiatowe i ławki.

Na uwagę zasługuje kładka, która pojawiła się w ciągu jednej z alejek. Jest to obiekt, dzięki któremu można było uczytelnić dawny wjazd na tzw. średniowieczny zamek górny (obecnie trakt o nawierzchni z otoczaków przebiega pod nim). Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi uczytelniono również niektóre inne relikty dawnej zabudowy zamkowej. Do najważniejszych należy mur, który odbudowano pomiędzy wieżą ostatecznej obrony i tarasem widokowym. Przy Wieży Piastowskiej zaznaczono w nawierzchni alejki odkryte w czasie robót budowlanych mury zamkowe. Te artefakty, wraz innymi budowlami pozostałymi po dawnym zamku, wpisują się w romantyczny charakter parku, a taki styl sztuki ogrodowej reprezentuje Park na Górze Zamkowej.

Na terenie parku pojawiły się także nowe elementy małej architektury: barierki, płotki, ławki, kosze na śmieci, donice, a także latarnie parkowe. Te ostatnie, w części przyległej do budynku zamku swoim wyglądem nawiązują do neoklasycystycznej architektury tego budynku, natomiast w szczytowej części parku, mają współczesny wygląd. Taki zabieg architektoniczny zastosowano ze względu na wyraźne „oddzielenie” architektury parkowej od autentycznych lub zrekonstruowanych pozostałości dawnej zabudowy zamku średniowiecznego.

Ponieważ nadrzędnym celem remontu Parku na Górze Zamkowej było zachowanie jego romantycznego charakteru, działania rewaloryzacyjne polegały na tzw. integracji, czyli scaleniu kompozycyjnym różnych części parku i występujących na jego terenie elementów architektury. Na podzamczu, większość prac remontowych miało charakter rekonstrukcji – czyli odtworzenia dziewiętnastowiecznego wyglądu tego miejsca. Stąd lokalizacja latarni i płotków oddzielających zieleńce, a także wygląd części zieleńców są niemalże takie same, jak to miało miejsce przed ponad stu laty. Dodatkowo nie kolidują one z odbudowanym pomnikiem oraz współczesną architekturą tzw. oranżerii.

Gruntownej rewaloryzacji poddano zieleń parkową. Oprócz wycinek niektórych drzew i krzewów (których zakres został szerzej opisany w numerze 16 WR), zrekultywowano wszystkie trawniki, a w miejscach cienistych, gdzie darń źle rośnie, nasadzono grupy cieniolubnej roślinności okrywowej (bluszcz, barwinek, kopytnik) lub bylin (parzydło, naparstnica, orlik, itp.). Na podzamczu, przed odsłoniętą basteją założono rozległą rabatę bylinową, przed „oranżerią” wysadzono krzewy magnolii i cisa, na zieleńcu centralnym, posadzono jednorodne grupy krzewów – berberysu i irgi, grupy bylin – żurawki i liliowców, oraz założono niskie bukszpanowe żywopłoty obwódkowe okalające pomnik Legionistów.

Ponieważ roboty związane z zagospodarowaniem Góry Zamkowej i podzamcza zakończyły się po okresie wegetacyjnym, wszystkie prace związane z rekultywacją zieleni, szczególnie w odniesieniu do trawników, zostaną w ramach prac gwarancyjnych ponowione, tak aby w ciągu najbliższej wiosny, zieleń nabrała właściwego wyglądu.

Wkrótce rozpoczną się również inne prace związane z rewaloryzacją parku, a których nie uwzględniała dokumentacja projektowa. Do najważniejszych z nich należeć będzie wykonanie komory mieszczącej instalację uzdatniania wody fontanny, a także wyposażenie samej fontanny w dysze, oświetlenie, itp. Przewiduje się również oczyszczenie istniejących na terenie parku kamiennych murków.

W miesiącu lutym br. planuje się wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu stoków Góry Zamkowej. Kończą się również uzgodnienia prowadzone wspólnie z partnerem czeskim, dotyczące opracowania i wykonania wspólnego systemu informacji turystycznej, który obejmować będzie wszystkie tereny i obiekty związane z projektem „REVITALPARK 2010”.

Koszt dotychczas wykonanych prac na Górze Zamkowej wyniósł ok. 3.300.000 zł, z czego ok. 85% wydatków pokrytych zostanie z funduszy Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, podobnie jak pozostałe jeszcze do wykonania prace, zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie.

Zadanie prowadzi Miejski Zarząd Dróg, do którego można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące wykonanych prac.

Miejski Zarząd Dróg[2010-02-15]Rewaloryzacja Góry Zamkowej w Cieszynie – pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej

Na stokach okalających Górę Zamkową, w ramach projektu „REVITALPARK 2010”, od początku lutego br. trwają prace pielęgnacyjne drzewostanu. Obejmują one zarówno wycinki, jak i pielęgnację drzew przewidzianych do zachowania, a w szczególności:
a)usunięcie części drzew zamarłych, zamierających lub w złym stanie zdrowotnym;
b)usunięcie drzew o zaburzonej statyce, głównie silnie pochylonych, które grożą wywróceniem;
c)usunięcie drzew zagrażających istniejącym zabytkowym obiektom budowlanym;
d)usunięcie części młodych drzew rosnących w dużym zagęszczeniu, w tym pod koronami innych, większych i cenniejszych drzew;
e)usunięcie większej części podszytu, głownie młodych samosiewów drzew liściastych, a także, w mniejszej ilości, krzewów liściastych;
f)usunięcie kilku drzew w rejonie tarasu widokowego Parku na Górze Zamkowej;
g)prace pielęgnacyjne drzew w zakresie:
cięć sanitarnych (usunięcie części suchych, porażonych patogenami i połamanych gałęzi oraz konarów)
cięć technicznych (głównie w celu poprawienia statyki – odciążenie korony),
redukcji korony (w nielicznych przypadkach) w celu nieznacznego odsłonięcia w skali dalekiego widoku obiektów zlokalizowanych na Górze Zamkowej.
Ponieważ cała Góra Zamkowa wraz ze stokami stanowi teren zabytkowy, wycinki zostały poprzedzone uzyskaniem stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Organ ten wydał również pozwolenie na wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych drzewostanu przewidzianego do zachowania.

Powyższe prace mają charakter konserwacji, czyli utrzymania istniejącego, naturalistycznego wyglądu i ukształtowania tego miejsca. Należy pamiętać, że jeszcze początkiem ubiegłego wieku stoki były w większości bezdrzewne, co można zobaczyć na ilustracjach z tego okresu. Na skutek zaniechań prac ogrodniczych, w toku tzw. naturalnej sukcesji, w ciągu przeszło 100 lat doszło do powstania w tym miejscu zadrzewienia, w którym dominują: robinia biała, klon pospolity, jesion wyniosły. Mniej licznie pojawiły się również między innymi: wiąz polny, kasztanowiec biały, klon jawor i kilka innych gatunków drzew.

Wraz z rozwojem drzewostanu na stokach, a szczególnie położonym od strony rzeki Olzy, intensywnie rozrósł się bluszcz pospolity, który pokrył nie tylko runo ale porósł wiele drzew, gdzie wytworzył tzw. stadia generatywne – czyli zakwitające. Dziś trudno jednoznacznie stwierdzić, czy bluszcz pojawił się w tym rejonie na skutek jego sztucznego wprowadzenie w ramach zagospodarowania zieleni parkowej czy pojawił się samoistnie, np. na skutek zawleczenia w to miejsce nasion przez ptaki, dla których owoce bluszczu stanowią pokarm (owocami tymi odżywiają się np. jemiołuszki). Niemniej jednak, ze względu na ciekawy przyrodniczo charakter terenu oraz mając na uwadze to, że bluszcz pospolity jest rośliną znajdującą się pod ochroną gatunkową, południowa część stoków w 2003 r. na mocy uchwały rady Miejskiej Cieszyna została objęta ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy pn. „Bluszcze na Górze Zamkowej”.

Ponieważ zakłada się zachowanie charakteru zagospodarowania stoków, w tym między innymi ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca, nie powinno dziwić zachowawcze podejście do trzebieży drzewostanu. Z około 460 drzew rosnących na stokach, do usunięcia przewidziano około 150 sztuk, przy czym są to w większości drzewa o średnicach pni od kilku do kilkunastu cm. Można więc przyjąć, że realny ubytek zieleni nie będzie większy niż 10%. Praktycznie wszystkie dorodne i dominujące w krajobrazie tego miejsca drzewa pozostaną.

Koszt prac wyniesie około 59.000 zł, z czego ok. 85% pokryte zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, podobnie jak pozostałe wydatki związane z projektem „REVITALPARK 2010”.

Podczas wykonywania prac pojawią się okresowe utrudnienia i ograniczenia dostępu do Parku na Górze Zamkowej i Alei Piastowskiej, za co przepraszamy.

Miejski Zarząd Dróg[2010-03-22]Rewaloryzacja Góry Zamkowej w Cieszynie – pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej

Pod koniec lutego bieżącego roku zakończone zostały prace pielęgnacyjne drzewostanu porastającego stoki Góry Zamkowej, realizowane w ramach transgranicznego projektu „REVITALPARK 2010”.

W czasie prac usunięto znaczną część podszytu, w szczególności podrostu młodych drzew liściastych – głównie klonu pospolitego, który bardzo silnie rozrastał się w tym pietrze drzewostanu. W ramach trzebieży pielęgnacyjnej wycięto również około 150 drzew, głównie okazy w złym stanie zdrowotnym, grożące wywróceniem, a także młode drzewa rosnące w dużym zagęszczeniu. Pozostawiono kilka pni drzew zamarłych, których korony ze względów bezpieczeństwa ogłowiono, czyli pozbawiono koron. Dotyczy to głównie drzew porośniętych bluszczem pospolitym, który w tym rejonie podlega szczególnej ochronie.

Największa wycinka miała miejsce u podnóża tarasu widokowego parku na Górze Zamkowej – w tym rejonie usunięto część drzew ograniczających widok na dolinę Olzy i Czeski Cieszyn, a także panoramę Beskidu Śląsko-Morawskiego. Nieco bardziej odsłonięto również znajdującą się w tym miejscu i widoczną na wielu starych ilustracjach Góry Zamkowej wychodnię skalną, która zbudowana jest z łupka cieszyńskiego.

Koszt prac wyniósł 58.850 zł, z czego ok. 85% pokryte zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Dla osób zajmujących się utrzymaniem cieszyńskich terenów zieleni taka ingerencja człowieka i kształtowanie przez niego poszczególnych elementów środowiska miejskiego jest czymś oczywistym. Niestety, w przedmiotowej sprawie toczy się obecnie postępowanie administracyjne mające wyjaśnić, czy wykonane na stokach Góry Zamkowej prace pielęgnacyjne drzewostanu nie spowodowały wyrządzenia szkody w środowisku, a taką tezę postawiły organizacje ekologiczne działające w naszym rejonie i zgłosiły sprawę Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach. Organ ten po przeanalizowaniu sprawy i wizji w terenie, nie podzielił wyżej wymienionych obaw i zarzutów, co jednak nie uspokoiło „ekologów” i obecnie, na ich wniosek sprawę rozpatruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Zapraszamy na Górę Zamkową, jednocześnie prosząc o jeszcze trochę cierpliwości, ponieważ wiosną kontynuowane będą prace ogrodnicze, a także wykonane zostaną prace związane z wykończeniem wewnętrznej części misy fontanny oraz jej wyposażeniem w instalację obiegu wody i iluminację.

Wszystkie prace powinny zostać ostatecznie zakończone w czerwcu br.

Miejski Zarząd Dróg[2010-10-11]W dniu 27 września br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „REVITALPARK 2010” realizowanego wspólnie z miastem Czeski Cieszyn przy dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Przypomnijmy, że projekt po polskiej stronie obejmował:

 • rewaloryzację Góry Zamkowej wraz z pielęgnacją drzewostanu jej stoków,
 • rewaloryzację podzamcza,
 • modernizację chodników ul. Zamkowej wraz z budową oświetlenia,

a po stronie czeskiej:

 • umocnienie brzegu Olzy wraz z budową muru oporowego,
 • budowę pawilonu wielofunkcyjnego w miejscu dawnego budynku kawiarni AVION,
 • rewaloryzację Parku Masaryka,

oraz w obu częściach miast:

 • modernizację Mostu Przyjaźni,
 • wykonanie systemu informacji turystycznej obejmującego całość inwestycji.


Po stronie polskiej prace rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, natomiast ostatecznie zostały zakończone we wrześniu 2010 r. montażem tablic informacji turystycznej, chodź tereny Góry Zamkowej zostały oddane do użytkowania kilka miesięcy wcześniej.

W wyniku prac wykonanych na Górze Zamkowej wymieniono nawierzchnię wszystkich alejek i placów, uczytelniono niektóre relikty dawnego średniowiecznego zamku, wybudowano fontannę, zamontowano nowe oświetlenie i iluminację budynków i budowli, uporządkowano zieleń i zamontowano nowe elementy małej architektury zachowując jednocześnie romantyczny styl parku. Na podzamczu częściowo zrekonstruowano dziewiętnastowieczny, neoklasycystyczny układ terenu, łącząc go z niedawno powstałym obiektem tzw. „oranżerii”. Do prac tych należały między innymi: wykonie nowej nawierzchni podjazdu okalającego zieleniec z pomnikiem Legionistów, odtworzenie barierek, montaż nowego oświetlenia i iluminacji budynku zamku oraz pomnika, a także zagospodarowanie zieleni. Na całym obszarze rewaloryzacji wymieniono lub wybudowano nowe sieci uzbrojenia terenu – kanalizację deszczową, instalacje elektryczne, instalację wodociągową.

W ramach prac uzupełniających wykonano monitoring obejmujący znaczną część parku. Chodnik ul. Zamkowej na odcinku łączącym Górę Zamkową z Mostem Przyjaźni zyskał nową nawierzchnię, stylowe oświetlenie i ławki.

Dzięki dobrej współpracy władz Cieszyna, pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z władzami Czeskiego Cieszyna, a także Regionalnym Stowarzyszeniem Współpracy Terytorialnej Śląska Cieszyńskiego (Regionální sdružení územní spolupráce Těąínského Slezska), przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych miasta sięgających około 15 % ogólnych kosztów inwestycji, udało się wyremontować jedno z najważniejszych miejsc Cieszyna.

Prezentujemy kilka fotografii przypominających stan pierwotny Góry Zamkowej i jej obecny wygląd.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję