visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegówProjekt „Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska 2004-2006. Całkowite wydatki kwalifikowalne wyniosły 191 510,27 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 143 632,70 zł.

 

"Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów" to projekt, zrealizowany w okresie od października 2006 roku do maja 2007 roku, który zakładał przygotowanie wspólnej polsko-czeskiej koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż Olzy po obu jej stronach. Celem koncepcji, na którą składają się strategia rozwoju obszaru oraz studium urbanistyczne, jest likwidacji negatywnych skutków podziału miasta w 1920 roku, poprzez stworzenie nad brzegami Olzy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie nowego centrum obu miast.

W celu koordynacji działań projektu utworzono polsko-czeską grupę roboczą. Grupa, składająca się z przedstawicieli samorządu, biznesu oraz architektów, zajmowała się wypracowaniem wspólnych efektów obu projektów. Owocem jej prac jest lista zadań, które miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn zamierzają zrealizować w latach 2007-2015 na analizowanym obszarze.

Pierwszym działaniem projektu była inwentaryzacja polegająca na analizie dotychczasowych opracowań planistycznych dotyczących tego obszaru oraz na skatalogowaniu obiektów i miejsc, które należy przebudować bądź zmodernizować lub zmienić ich funkcję. W czasie wykonania inwentaryzacji odbyły się 2 spotkania polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw projektu.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej miało na celu zapoznanie uczestników grupy z założeniami projektu. Przedstawiciele Urzędów Miast z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna oraz Pracowni Urbanistycznej Spółka z o.o. przedstawili dotychczasowy dorobek miast w zakresie planowania przestrzennego na analizowanym obszarze.

W dniu 31.10.2006 roku nastąpiło zakończenie prac nad inwentaryzacją stanu istniejącego. Na bazie inwentaryzacji została opracowana i zaprezentowana w czasie drugiej grupy roboczej analiza możliwości rozwojowych. W trakcie I prezentacji publicznej efektów projektu w sali konferencyjnej Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w dniu 22.11.2006 roku, w której wzięli udział przedstawiciele władz obu miast, kluczowi właścicieli nieruchomości na analizowanym obszarze oraz mieszkańcy, przedstawiono 12 projektów kluczowych dla obszaru przygranicznego po stronie polskiej. Prezentacja miała na celu zainaugurowanie debaty publicznej na temat wspólnego zagospodarowania terenów nad Olzą w kontekście rozwoju współpracy obu miast. W czasie prezentacji zostały omówione:

  • wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji,
  • proponowane kierunki zmian w ładzie przestrzennym,
  • propozycje wspólnych kluczowych polsko-czeskich projektów,
  • model analizy finansowej dla wybranego projektu kluczowego.

Istotnym elementem prezentacji była dyskusja, która pozwoliła na zebranie informacji przydatnych do dalszego opracowywaniu dokumentów.

W okresie od 23 listopada do 29 grudnia trwały prace redakcyjne dokumentów. Dokumenty zostały przekazane do Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Prowadzone były rozmowy z właścicielami nieruchomości, których celem było zapoznanie się z planami związanymi z zagospodarowaniem głównych prywatnych nieruchomości. Rozmowy na zlecenie Urzędu Miejskiego prowadziła wyspecjalizowana firma doradcza.

W styczniu 2007 roku odbyło się trzecie spotkanie grupy roboczej. Na spotkaniu zaprezentowano robocze wersje studium urbanistycznego oraz strategii rozwoju obszaru przygranicznego w Cieszynie. Celem spotkania było przedstawienie głównych założeń tych dokumentów oraz zebranie uwag i wniosków od członków grupy. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Czeskim Cieszynie zaprezentowali postęp prac po stronie czeskiej. W dniu 06.03.2007 roku miała miejsce druga prezentacja publiczna projektu, na której zaznajomiono obecnych mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna z wynikami prac studialnych przeprowadzonych przez miasto Cieszyn. Nastąpiło również odniesienie do działań realizowanych w Czeskim Cieszynie. Prezentacja zamknęła okres konsultacji społecznych projektu. Wspólna polsko-czeska sesja Rad Miejskich w dniu 22.03.2007 miała charakter IV grupy roboczej tym razem z udziałem radnych obu miast. Na sesji w Czeskim Cieszynie nastąpiła oficjalna prezentacja projektu zagospodarowania brzegów Olzy ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych projektów i harmonogramu ich wdrażania. Spotkanie było ważne z punktu widzenia zapewnienia trwałości efektów projektu, ponieważ pozwoliło obu samorządom na kontynuację zapoczątkowanych działań już w konkretnej formie wspólnych projektów.

Ostatnim akordem projektu była międzynarodowa konferencja, na której zaprezentowano projekt czeskim i polskim gminom zrzeszonym w Euroregionie Śląsk Cieszyński- Těąínské Slezsko, przedstawicielom władz różnego szczebla obu krajów oraz organizacjom pozarządowym. Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca urbanistyczne opracowania, jej uczestnikom rozdano materiały konferencyjne w postaci płyt CD z wystąpieniami prelegentów i ulotki o projekcie. W czasie trwania konferencji przeprowadzono błyskawiczną ankietę na temat pomysłu ogrodu dwóch brzegów.

Po zakończeniu realizacji projektu „Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów” przystąpiono do wdrażania wytypowanych zadań. Opracowano wnioski o dofinansowanie i pozyskano środki na realizację projektów: Revitalpark, SportPark i SportMost. Poniżej dostępna jest pełna treść „Strategii Rozwoju Obszaru przygranicznego w Cieszynie”.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję