visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

OPIS PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ WITRYN LOKALI UŻYTKOWYCH

Kontynuując przywracanie historycznego wyglądu ulicy Głębokiej, rozpoczętego remontem kompleksowym nawierzchni wykonanym przez Miasto Cieszyn, Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. podjął inicjatywę w zakresie odtworzenia, także według historycznych wzorów, witryn sklepowych. Na początek wytypowano do przeprowadzenia prac budynki przy ul. Głębokiej 53 oraz ul. Głębokiej 58. Opracowano i uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projekty techniczne witryn i uzyskano pozwolenia budowlane. Siłami własnymi Działu Remontowego Spółki, w konsultacji z Projektantem i pod nadzorem Konserwatora Zabytków, wykonuje się warsztatowo poszczególne elementy witryn. Zgodnie z dokumentacją projektową stosuje się wysokiej klasy materiały, takie jak tarcica dębowa, stylowe okucia i elementy kowalskie, blachę miedzianą na zadaszenie, odpowiednie lakiery i impregnaty. Przewiduje się wykonanie i zabudowę obu witryn w ciągu 2023 roku.

Zakład Budynków Miejskich  podjął  decyzję  w  sprawie  wprowadzenia  szczególnego trybu  postępowania i finansowania wymiany witryn w lokalach użytkowych zlokalizowanych na obszarze obejmującym „Historyczny Układ Urbanistyczny Miasta Cieszyn” wpisany do rejestru zabytków pod  nr A/317/2018.
Zasady  te  wprowadzają  Uchwały  Zarządu  Budynków  Miejskich w Cieszynie  Sp. z o. o.  :
Nr  49/2021  z  dnia  30  czerwca  2021 roku  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  4/2020  z  dnia 8  stycznia  2020 roku w sprawie „Zasad i trybu oddawania w najem lokali użytkowych”
Nr  50/2021  z  dnia  30  czerwca  2021 roku  w  sprawie zmiany Uchwały Nr 87/2019 z dnia      3 lipca 2019 roku Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. w sprawie ustalenia nowej treści załącznika Nr 3 do umowy najmu określającego zasady regulujące tryb postępowania w zakresie remontu lokali użytkowych
Nr  51/2021  z dnia  1 lipca 2021 roku  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Załącznika do Uchwały Nr 4/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia „Zasad i trybu oddawania w najem lokali użytkowych”  

Uchwały opublikowane  są w BIP - ie

bip.um.cieszyn.pl – zakładka: dokumentacja – akty prawne – uchwały
bip.zbm.cieszyn.pl –  zakładka: jak załatwić sprawę – lokale użytkowe – dwa katalogi:
    • zasady najmu lokali użytkowych,
    • uchwały zarządu
  
1. Wymiana witryn w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze obejmującym „Historyczny Układ Urbanistyczny Miasta Cieszyn” wpisany do rejestru zabytków pod nr A/317/2018 może nastąpić:

1) z własnej inicjatywy wynajmującego, w przypadku przyjęcia w planie rzeczowo finansowym remontu elewacji budynku, której elementem jest witryna lokalu użytkowego i wymogu wymiany lub remontu tej witryny wyrażonego w wytycznych wydanych przez służby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
2) na pisemny wniosek najemcy lokalu użytkowego po kwalifikacji przez wynajmującego konieczności wymiany lub remontu witryny.
3) zasady rozliczania nakładów poniesionych w związk`u z remontem witryny określone zostaną w aneksie do umowy najmu.

2. Wymiana lub remont witryny podczas remontu elewacji z własnej inicjatywy Wynajmującego:
1) Remont elewacji ujęty w planach remontowych Spółki jako Zarządcy budynku obejmuje swoim zakresem również (o ile wynika to z wytycznych konserwatorskich) prace związane z remontem lub wymianą witryny będącej elementem elewacji.
2) Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem przewidzianych prawem niezbędnych pozwoleń w szczególności pozwolenia na prowadzenie prac na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pozyskuje i finansuje Zarządca obiektu. Na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej opracowywany jest kosztorys inwestorski obejmujący swoim zakresem całość prac koniecznych do wykonania podczas remontu. Składową częścią kosztorysu będzie wyodrębniony rozdział dotyczący kosztów wymiany lub remontu witryny w lokalu użytkowym ponoszonych wspólnie przez wynajmującego i najemcę.
3) Po uzyskaniu ww. wartości Zarządca przedstawia kopię kosztorysu najemcy lokalu użytkowego wraz z planowanym opisem i terminem prowadzenia prac.
4) Po dokonaniu odbioru końcowego najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest do poniesienia 50 % części nakładów finansowych związanych z wymianą lub remontem witryny.

3. Wymiana lub remont witryny na pisemny wniosek najemcy lokalu użytkowego.
1) Najemca lokalu użytkowego zwraca się z pisemnym wnioskiem do Wynajmującego z prośbą o przeprowadzenie procedury związanej z wymianą lub remontem witryny. Złożenie wniosku przez Najemcę lokalu użytkowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na partycypację w kosztach wymiany w wysokości 50% wartości prac związanych  z wymianą lub remontem witryny.
2) Wynajmujący własnym kosztem i staraniem pozyskuje dokumentację projektowo kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami w szczególności pozwoleniem na prowadzenie prac na obiekcie wpisanym            do rejestru zabytków.
3) Po uzyskaniu ww. dokumentacji Wynajmujący przedstawia kopię kosztorysu Najemcy lokalu użytkowego wraz z planowanym opisem i terminem prowadzenia prac.
4) Po dokonaniu odbioru końcowego najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest do poniesienia 50 % części nakładów finansowych związanych z wymianą lub remontem witryny.

4. Finansowanie poniesionych nakładów związanych z wyminą lub remontem witryny przez Najemcę lokalu użytkowego. Przyjęto okres amortyzacji równy 10 lat. Najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest do poniesienia 50% wartości prac związanych z wyminą lub remontem witryny bez kosztów uzgodnień, pozwoleń oraz dokumentacji projektowej.

5. Rozliczenie nakładów nastąpi poprzez dokonanie przez Najemcę  jednorazowej wpłaty na konto  Wynajmującego po otrzymaniu od niego stosownej faktury. W przypadku rezygnacji  z najmu w okresie krótszym niż 10 lat Najemcy przysługuje zwrot niezamortyzowanej wartości witryny. Pozostałe nie zapłacone koszty związane z przeprowadzonym remontem ujawnione będą podczas procedury związanej z ponownym najmem lokalu  i będą poniesione przez wybranego nowego Najemcę w postaci jednorazowej wpłaty bądź rat rozłożonych na okres pozostały  do zakończenia amortyzacji witryny doliczanych do czynszu najmu.     

6. Rozliczenie nakładów w przypadku wymiany witryny w ramach remontu elewacji budynku z inicjatywy Wynajmującego  nastąpi na pisemny wniosek Najemcy lokalu użytkowego poprzez rozłożenie kosztu wymiany witryny  w części przypadającej na Najemcę na 120 rat, płatnych w 10 letnim okresie (amortyzacja). Koszt ten nie będzie podlegał waloryzacji i zostanie doliczony do należności czynszowych. W przypadku rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego z przyczyn leżących po stronie najemcy, nie będzie mu przysługiwał zwrot części nakładów poniesionych na remont lub wymianę witryny. Pozostałe nie zapłacone koszty związane z przeprowadzonym remontem ujawnione będą podczas procedury związanej z ponownym najmem  lokalu i będą poniesione przez wybranego nowego Najemcę w formie jednorazowej  wpłaty bądź kontynuacji spłaty ratalnej. 

7.  W przypadku montażu reklam i  szyldów Najemcy lokali użytkowych zobowiązan są  do przestrzegania zapisów Uchwały krajobrazowej oraz uzgodnienia ich formy z  WUOZ. 

Wytyczne służb konserwatorskich

Zakład Budynków Miejskich
w Cieszynie Sp. z o.o.
43 - 400 Cieszyn, ul. Liburnia 21
tel.: 33 852 25 60
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura z Bielsku - Białej
ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax: 33 812 37 74 
e - mail: delegaturabb@wkz.katowice.pl
Samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu
43 - 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 14
tel.: 33 4794 377 
kom.: 787 981 820
e - mail: krajobraz@um.cieszyn.pl
Bądź na bieżąco, polub nas na FB: www.facebook.com/uchwala.krajobrazowa.cieszyn/

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję