visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Projekt Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

 

Projekt Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V – A Česká Republika – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu Państwa RP

 

Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej

 Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

 numer projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000631 

 

W 1911 roku, w celu skomunikowania zachodniej części Cieszyna (obecnie Czeski Cieszyn) ze starym centrum utworzono połączenie tramwajowe. Trasa o łącznej długości 1793 metrów wiodła od ulicy Bielskiej przez Rynek i ulicę Głęboką, następnie mostem na Olzie aż do dworca kolejowego. Na Rynku oraz przed mostem zbudowane były mijanki; od ulicy Zamkowej odgałęziała się bocznica prowadząca do zajezdni usytuowanej za browarem. Po 10 latach od uruchomienia regularnych przewozów pasażerskich linia została zlikwidowana, a ślady po tramwaju znikały. Jednak pamięć i sentyment pozostały, co pewien czas wracając w postaci planów przywrócenia dawnego połączenia tramwajowego lub oparcia oferty turystycznej o jeden z bardziej charakterystycznych elementów łączących Cieszyn i Czeski Cieszyn. Nigdy jednak nie powstała analiza umożliwiająca podjęcie decyzji ani też nie podjęto prac nad wspólną polityką dotyczącą stworzenia znaczącego produktu turystycznego, opartego na potencjale historii cieszyńskiego tramwaju.

Celem projektu jest przygotowanie wieloaspektowej analizy społeczno-ekonomiczno-technicznej uwzględniającej m.in. aspekty historyczne, przestrzenne, techniczne, marketingowe oraz możliwości prawne wariantywnych modeli przywrócenia połączenia tramwajowego (pełnej lub częściowej trasy historycznej) na obszarze Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Analiza uwzględni też różne zakresy inwestycji, możliwe modele eksploatacji linii tramwajowej z zastosowaniem różnych źródeł napędu, uproszczoną analizę ekonomiczną obsługi linii tramwajowej, możliwe źródła finansowania zarówno linii tramwajowej jak i pozostałej infrastruktury towarzyszącej; uwzględnione i skatalogowane będą także konieczne prace inwestycyjno-rewitalizacyjne ulicy Głębokiej i Rynku oraz infrastruktury ul. Głównej i Dworcowej w Czeskim Cieszynie. Zbadana zostanie możliwość stworzenia oferty turystycznej w oparciu o nowy produkt turystyczny i formy jej realizacji.

Projekt przewiduje powołanie wspólnej, polsko-czeskiej stałej grupy roboczej na rzecz przywrócenia połączenia tramwajowego, która współpracować będzie z wykonawcą analizy – firmą konsultingową wybraną zgodnie ze stosownymi procedurami. Wyniki analizy zostaną przedstawione i omówione na konferencji podsumowującej wyniki prac skierowanej do władz obu miast i członków Rad Miejskich i rozpoczną rozmowy o przyszłości transgranicznego połączenia tramwajowego jako unikatowej atrakcji turystycznej łączącej śródmieścia obu partnerskich samorządów.

Wspólna kampania promocyjna dla czeskiego i polskiego partnera projektu, skupi się za prezentacji wyników analizy połączenia tramwajowego jako unikatowej atrakcji turystycznej łączącej śródmieścia obu partnerskich samorządów. 

Prezentacja z konferencji podsumowującej wyniki prac analitycznych 19 kwietnia 2018 roku:

*Budżet projektu: 43115,00 Euro z czego EFRR36647 Euro, środki z budżetu państwa 1764,71 Euro; środki finansowe z budżetu gmin 4703,29 Euro.

*Dane na podstawie wniosku o dofinansowanie

 

Partner wiodący : Cieszyn

Partner Projektu: Miasto Czeski Cieszyn 

 

Wyniki analizy opracowanej w projekcie były punktem wyjścia do dyskusji nt. przyszłości transgranicznego połączenia tramwajowego jako unikatowej atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. W rezultacie przyjęto rekomendowane w analizie rozwiązanie nr 1 tj. upamiętnienie tramwaju - utworzenie interaktywnego transgranicznego produktu turystycznego o atrakcyjnej narracji, z wykorzystaniem rozwiązań tradycyjnych i nowoczesnych technologii. Opracowany wspólnie przez zespoły z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Szlakiem Cieszyńskiego tramwaju-rozwój transgranicznej turystyki" został złożony 1.10.2018 r. do IZ Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska i 17.05.2019 r. otrzymał dofinansowanie (z warunkiem). We wrześniu 2020 r. niezbędne do podpisania umowy o dotację dokumenty zostały przekazane do IZ.**

Prace nad utworzeniem produktu turystycznego opartego o trasę historycznego tramwaju cieszyńskiego zostaną zakończone w czerwcu 2023 r.

 

**Informacje o projekcie znajdują się w zakładce "Szlakiem Cieszyńskiego tramwaju-rozwój transgranicznej turystyki". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję