visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Rekrutacja

Jak zostać strażnikiem miejskim?

Warunkiem umożliwiającym złożenie oferty o pracę w Straży Miejskiej jest ogłoszenie naboru przez Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie. W ogłoszeniu o naborze ustalony jest termin, do kiedy osoby zainteresowane pracą w Straży Miejskiej mogą składać aplikacje, a także wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które należy złożyć, aby wziąć udział w naborze.

Aplikacje przyjmowane są tylko w formie papierowej w siedzibie Straży Miejskiej w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, 43-400 Cieszyn.

Jednym z wielu koniecznych warunków, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Miejskiej jest odpowiedni wiek, czyli ukończone 21 lat. Ponadto osoba musi posiadać obywatelstwo polskie oraz korzystać w pełni z praw publicznych. Konieczne jest także posiadanie co najmniej średniego wykształcenia oraz uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

W trakcie rekrutacji kandydat na stanowisko aplikanta (strażnika miejskiego) przechodzi przez następujące etapy rekrutacji:

Etap 1: Analiza dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w naborze.

Uwaga! Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Etap 2: Test sprawności składający się z sześciu ćwiczeń.

Poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia poziomu rozwoju określonej cechy motorycznej (siła, zwinność, koordynacja ruchowa, szybkość wytrzymałość, moc) lub opanowania danej umiejętności ruchowej, potrzebnej w pracy strażnika miejskiego.

Etap 3: Test z wiedzy ogólnej.

Kandydaci muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem.

Etap 4: Rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której sprawdza się predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu. Przyszli strażnicy miejscy muszą wykazać się między innymi znajomością topografii miasta Cieszyna.

Kandydat musi pozytywnie zaliczyć kolejno wszystkie etapy rekrutacji. Niezaliczenie któregokolwiek etapu powoduje odrzucenie z dalszego procesu naboru.

UWAGA! KONTAKTUJEMY SIĘ WYŁĄCZNIE Z KANDYDATAMI, KTÓRZY POZYTYWNIE PRZECHODZĄ KOLEJNE ETAPY REKRUTACJI.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku aplikanta pozostaje uzyskanie przez wyłonionego kandydata pozytywnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Wszelkie informacje, dotyczące naboru na stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej w Cieszynie znajdują się na stronie TUTAJ.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję