visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Cieszyn i Český Těšín wspólnie/Český Těšín a Cieszyn společně

Projekt Cieszyn i Český Těšín wspólnie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V – A Česká Republika – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i budżetu Państwa RP
Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580

Projekt: Cieszyn i Český Těšín wspólnie/Český Těšín a Cieszyn společně

 Projekt wynika wprost z realizowanego w latach 2018-2019 polsko-czeskiego projektu Cieszyn/Czeski Cieszyn INEurope, kiedy to powstała „Strategia współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w kontekście rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński” tj. sformułowano wytyczne do dalszej współpracy, a także plan ich realizacji w 6 obszarach tematycznych.

Określono wizję: Euromiasto Cieszyn – Czeski Cieszyn 2015+, misję: Oparta na unikalnych walorach współpraca Cieszyna i Czeskiego Cieszyna jako siła napędowa integracji lokalnych społeczności, poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości i turystyki oraz pielęgnowania zasobów historycznych i ochrony środowiska naturalnego w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Wyznaczono też cele strategiczne oraz ustalono kierunki działań, projekty transgraniczne oraz wynikające z nich rezultaty.

Celem strategicznym w obszarze tematycznym „Wspólny marketing” jest „Polityka transgraniczna dotycząca budowania spójnego wizerunku obu miast, promująca wspólną markę Cieszyn – Czeski Cieszyn, obejmująca system identyfikacji wizualnej obu miast dla wspólnych przedsięwzięć”.

Pełny tekst strategii znajduje się tutaj: http://tessinineurope.eu/strona/strategia

Przedmiotem projektu jest opracowanie Logo wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej wspólnej marki Cieszyn-Czeski Cieszyn, które służyć będą budowaniu spójnego, pozytywnego wizerunku obu miast opartego na działaniach transgranicznych zmierzających do osiągnięcia możliwie największego stopnia integracji obu miast. W ramach projektu przeprowadzona zostanie też kampania promocyjna i informacyjna skierowana do mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna wskazująca na potrzebę i korzyści płynące z posiadania wspólnego logo oraz systemu identyfikacji wizualnej. W ramach kampanii PR wykorzystane będą materiały promocyjne wykonane w ramach realizacji projektu.


Działania kluczowe:

1. Stworzenie wspólnego logo na potrzeby realizacji wspólnych projektów o charakterze transgranicznym wraz ze stworzeniem kompleksowej identyfikacji wizualnej. 
2. Zapewnienie funkcjonowania Transgranicznej platformy współpracy, powstałej w ramach projektu
Český Těšín/CieszynINEurope poprzez spotkania warsztatowe transgranicznych grup roboczych z udziałem ekspertów. 
3. Realizacja kampanii informacyjnej i promocyjnej w mediach o zasięgu lokalnym, wykonanie i dystrybucja wspólnych materiałów promocyjnych oraz organizacja konferencji podsumowującej.  

Budżet projektu:

Partner wiodący projektu: Město Český Těšín 
Całkowite wydatki: 9 681,00 Euro, w tym 7 551,18 Euro EFRR
Partner projektu: Gmina Cieszyn
Całkowite wydatki: 17 500,00 Euro, w tym 7 800,00 Euro EFRR, 500 Euro z Budżetu Państwa
Partner projektu: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” 
Wydatki całkowite: 7 318,40 Euro, w tym  5708,35 Euro EFRR, 365,92 Euro z Budżetu Państwa

Cieszyn i Český Těšín wspólnie

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję