Plan ZK

Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Cieszyna (PZK) jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie miasta Cieszyna.

Obowiązek opracowania i aktualizacji PZK spoczywa na Burmistrzu Miasta Cieszyna i wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 

Elementami składowymi Planu są:

  • Plan główny
  • Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych
  • Załączniki funkcjonalne planu głównego

 

Plan główny zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka (w formie tabeli) przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego (w tym siatkę bezpieczeństwa miasta Cieszyna) oraz zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

 

Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych to dział PZK obejmujący tryb uruchamiania oraz współdziałanie sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury zarządzania kryzysowego, w tym procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Załączniki funkcjonalne planu głównego to zbiór dokumentów opisujących organizację łączności, organizację systemu monitorowania zagrożeń (w tym zadania w zakresie monitorowania zagrożeń), ostrzegania i alarmowania; zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek ich wystąpienia, organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz psychologicznej, wykaz zawartych umów i porozumień, jak również zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód.

 

Do czerwca 2012 r. obowiązywał Plan Reagowania Kryzysowego miasta Cieszyna. Po jego aktualizacji i dostosowaniu do nowych wymogów, określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, podpisaniu przez Burmistrza Miasta Cieszyna oraz zatwierdzeniu przez Starostę Cieszyńskiego, zmienił on nazwę na Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Cieszyna.

Dodatkowe informacje