visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

System Informacji Przestrzennej w Cieszynie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzebyProjekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.plProjekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2009 - 2011

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 1 140 061,56 PLN

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*:  957 925,30 PLN

*na podstawie wniosków o płatność

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: http://miastocieszyn.geoportal2.pl

 

OPIS PROJEKTU


 

Cieszyn, chcąc być miastem konkurencyjnym, stawia na nowoczesne rozwiązania, starając się jednocześnie pozyskiwać środki unijne na ich wdrożenie. Kolejnym przykładem projektu, który stał się rzeczywistością dzięki funduszom unijnym jest „System Informacji Przestrzennej w Cieszynie”(SIP). SIP jest systemem informatycznym umożliwiającym pozyskiwanie, zarządzanie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym. Podstawowe źródło informacji przestrzennych stanowią dane geodezyjne. 

 

Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w Cieszynie wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną. Projekt obejmuje utworzenie i wdrożenie SIP poprzez:

  • stworzenie systemu zawierającego dane przestrzenne i opisowe dotyczące obszaru miasta i tematyczne bazy danych oraz procedury służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych 
  • dostarczanie użytkownikom systemu aktualnych, wiarygodnych i kompletnych informacji dotyczących przestrzeni geograficznej regionu i stanu jego zagospodarowania 
  • dostarczanie użytkownikom narzędzi umożliwiających dostęp do informacji o przestrzeni, również przez Internet, a także narzędzi umożliwiających wielowariantowe analizy zintegrowanych informacji pochodzących z różnych zasobów.
 REALIZACJA PROJEKTU


 

16.11.2009 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będącego częścią Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. 

 

27.01.2010 r. 

Podpisanie umowy z Inżynierem Projektu, którym została firma InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba sp. j. Inżynier Projektu służył pomocą w sprawach technicznych i był odpowiedzialny za sprawną realizację projektu. Pomagał również w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu, które zostało ogłoszone w dniu 27.05.2010 r.

 

23.08.2010 r.

W wyniku przetargu wyłoniono Wykonawcę w/w usługi, którym zostało konsorcjum firm: GEOBID sp. z o.o. z Chorzowa i AF SEKO sp. z o.o. z Bielska- Białej. W dniu 23 sierpnia 2010 r. podpisano umowę z w/w Wykonawcą. Wykonawca opracował projekt technicznego wdrożenia. Następnie dokonano implementacji istniejących modułów do Systemu oraz rozpoczęto sukcesywne wdrażanie nowych modułów graficznych i opisowych.

 

Listopad-Grudzień 2010 r.

W ramach projektu zakupiono nowe zestawy komputerowe i monitory dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, oraz wymieniono niezbędną infrastrukturę techniczną. 

W dniach 8-19 listopada, 24-25 listopada i 10 grudnia 2010 r. odbył się cykl szkoleń prowadzonych przez Wykonawcę przeznaczony dla użytkowników systemu i administratorów. W ramach szkoleń 40 pracowników urzędu poznało szczegółowe funkcje systemu i jego możliwości. Kolejne grupy pracowników zostały przeszkolone przy swoich stanowiskach pracy na późniejszym etapie wdrożenia projektu. Rozpoczęto pracę nad wdrażaniem modułów internetowych.

 

28.04.2011 r.

W efekcie wdrożenia SIP informacje przestrzenne dotyczące miasta Cieszyna zostają umieszczone na stronie internetowej http://miastocieszyn.geoportal2.pl (dostęp także poprzez strony www.um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl - zakładka System Informacji Przestrzennej) w postaci interaktywnej mapy. Rozpoczęto pracę nad kolejnymi modułami graficznymi i opisowymi, a także nad modułem wymiany danych SIP- SEKAP.

 

15.09.2011 r.

Podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania obejmującego budowę i wdrożenie 114 modułów (47 graficznych, 46 opisowych, 20 internetowych, 1 modułu wymiany danych SIP - SEKAP), szkolenia, zakup infrastruktury technicznej (zestawów komputerowych, serwerów, urządzeń „firewall”, drukarek i skanerów). Inżynier projektu przeprowadził niezbędne testy i próby wdrożonych modułów i całego Systemu. Uroczysty moment złożenia podpisów pod protokołem odbioru końcowego przez II zastępcę Burmistrza Miasta Pana Adama Swakonia i Prezesa Zarządu Geobid sp. z o.o. Panią Weronikę Borys został uwieczniony na fotografiach prezentowanych w galerii zdjęć.

 

W ramach projektu została stworzona strona internetowa http://miastocieszyn.geoportal2.pl, która pełni rolę oficjalnego i dokładnego źródła informacji o terenie dla mieszkańców, inwestorów i innych jednostek terytorialnych. W postaci interaktywnej mapy prezentowane są dane dotyczące m.in. adresów nieruchomości, działek ewidencyjnych, budynków, zagospodarowania przestrzennego, granic i nazw geograficznych oraz zdjęcie lotnicze (ortofotomapa). Strona zawiera także informacje dotyczące hydrografii, ochrony przyrody, sieci transportowych, ukształtowania terenu, sportu, edukacji, zabytków, usług, inwestycji itp. System ma budowę modułową i będzie rozbudowywany według rosnących potrzeb społeczności lokalnej. 

System Informacji Przestrzennej składa się z dwóch części: wewnętrznej (do której mają dostęp uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy) oraz zewnętrznej (do której ma dostęp każdy użytkownik przez Internet). Zawarte w SIP bazy danych są tworzone przez pracowników w ramach bieżącej pracy Urzędu. 

 

30.09.2011 r.

Rzeczowe zakończenie realizacji projektu. O zakończonym projekcie informowały ulotki dołączone do Wiadomości Ratuszowych wydanych w dniu 30.09.2011 r. Ulotki zawierały szczegółowe informacje na temat projektu, opis możliwości Systemu i krótki przewodnik po funkcjonalności. Poniżej do pobrania ulotka w formacie PDF.

 

System Informacji Przestrzennej

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję