visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030

BIEŻĄCE INFORMACJE

29.04.2024 r.
UCHWAŁA w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWOJU MIASTA CIESZYNA DO ROKU 2030

25 kwietnia 2024 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej Cieszyna, uchwałą nr LXIII/756/24 przyjęto Strategię Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030, która jest najważniejszym dokumentem planistycznym, nadrzędnym w stosunku do pozostałych miejskich strategii, planów i programów, jakie opracowywane są w poszczególnych obszarach działania naszego samorządu miejskiego. Strategia zawiera wizję rozwoju Cieszyna, a także cele strategiczne i operacyjne, a sformułowane w Strategii kierunki działań określają, jakie narzędzia będą stosowane dla osiągnięcia założonych celów.

Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 jest dokumentem opracowanym dla miasta i jego mieszkańców oraz podmiotów działających na jego terenie. Głównym jej dążeniem jest to, by poprzez realizację zaplanowanych celów i kierunków Gmina Cieszyn była wspólnotą samorządową, zarządzaną w sposób przemyślany i planowany, aby kreowała coraz lepsze warunki rozwoju, innowacyjną gospodarkę, wysoką atrakcyjność turystyczną, ale także by inspirowała do działania na różnych płaszczyznach, będąc jednocześnie dobrym i bezpiecznym miejscem życia, nauki, prowadzenia biznesu w poszanowaniu otoczenia przyrodniczego i zdrowego środowiska.

Uchwała została opublikowana w serwisie BIP, pod adresem:

https://bip.um.cieszyn.pl/uchwala/36762/uchwala-nr-lxiii-756-24

25.03.2024 r.
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ROZWOJU MIASTA CIESZYNA DO ROKU 2030

28.02.2024 r.
Podsumowanie spotkania otwartego
W poniedziałek 12 lutego 2024 r. o godz. 17.00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane w ramach trzeciego etapu prac nad Strategią Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030. 
W spotkaniu wzięło udział ok. 80 osób. Wszyscy obecni mogli zapoznać się z projektem Strategii oraz wynikami dotychczasowych prac i wyrazić swoje zdanie na ich temat.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze strukturą dokumentu, który będzie zawierał wizję rozwoju Cieszyna, a także cele strategiczne i cele operacyjne. Sformułowane w Strategii kierunki działań określą, jakie narzędzia będą stosowane dla osiągnięcia założonych celów. 
Po zaprezentowaniu projektu Strategii rozpoczęła się dyskusja, podczas której uczestniczący w spotkaniu zadawali pytania i wskazywali zagadnienia, które ich zdaniem są ważne w jej realizacji.
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że uwagi do projektu Strategii mogą być składane do 1 marca 2024 r., a projekt dokumentu wraz z formularzem uwag jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie: www.cieszyn.pl w zakładce: Strefa mieszkańca / Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 oraz dostępny jest do wglądu w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu. 

PREZENTACJA

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Pliki do pobrania:

Projekt Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030 

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030

26.01.2024 r.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku

W dniu 12 lutego 2024 r. o godz. 1700 w sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach trzeciego etapu prac nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku.

Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku jest najważniejszym dokumentem planistycznym, nadrzędnym w stosunku do pozostałych miejskich strategii, planów i programów, jakie opracowywane są w poszczególnych obszarach działania naszego samorządu miejskiego. Strategia zawiera wizję rozwoju Cieszyna, a także cele strategiczne i cele operacyjne. Sformułowane w Strategii kierunki działań określają, jakie narzędzia będą stosowane dla osiągnięcia założonych celów.

W pierwszym etapie prac, w ramach którego odbyły się 4 warsztaty partycypacyjne i otwarte spotkanie konsultacyjne, a także przeprowadzona została ankietyzacja, opracowana została diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej miasta Cieszyna. W kolejnym etapie, w ramach którego przeprowadzone zostały kolejne 4 warsztaty konsultacyjne, opracowany został projekt Strategii.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu, na którym zaprezentowane zostaną ustalenia Strategii.

Jednocześnie informuję, że projekt Strategii, wraz z formularzem uwag, opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie: www.cieszyn.pl w zakładce: Strefa mieszkańca / Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 oraz dostępny jest do wglądu w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi do projektu Strategii można składać do 1 marca 2024 r. drogą elektroniczną na adres:  strategia2030@um.cieszyn.pl lub w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Zapraszam do aktywnego udziału w konsultacjach Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna i dyskusji o przyszłości naszego Miasta.

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych / w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.                                                                                            

26.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1259 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że został opracowany projekt Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku.

Projekt Strategii, wraz z formularzem uwag, opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie: www.cieszyn.pl w zakładce: Strefa mieszkańca / Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 oraz dostępny jest do wglądu w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu, w okresie od 26 stycznia 2024 r. od 1 marca 2024 r.

Uwagi do projektu Strategii można składać do 1 marca 2024 r. drogą elektroniczną na adres: strategia2030@um.cieszyn.pl lub w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku odbędzie się w dniu 12 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w COK Dom Narodowy w Cieszynie.

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych / w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.        

13.09.2023 r.

Szanowni Państwo,
ponawiamy zaproszenie do udziału w drugim cyklu warsztatów partycypacyjnych w ramach kontynuowanych prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030
obecnie w dwóch tematycznych grupach roboczych:
- przyroda i środowisko,
- przestrzeń i infrastruktura.

Warsztaty odbędą się w Zamku Cieszyn, w sali konferencyjnej zlokalizowanej w budynku Oranżerii, 
18 września br.:
– warsztaty przedpołudniowe od 10:00 do 14:00 – przyroda i środowisko, 
– warsztaty popołudniowe od 15:00 do 19:00 – przestrzeń i infrastruktura.

Swój udział w pracach grup roboczych można zgłosić mailowo do dnia 17 września 2023 r. na adres: strategia2030@um.cieszyn.pl  
W celu właściwej organizacji prac w warsztatach w zgłoszeniu konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, ewentualnie telefon), wskazanie warsztatów, w których osoba zgłaszająca się planuje uczestniczyć. 

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

7.09.2023 r.

Podsumowanie spotkania otwartego

W poniedziałek 4 września 2023 r. o godz. 17.00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne kończące realizację pierwszego etapu prac nad projektem Strategii rozwoju miasta Cieszyna do roku 2030. W spotkaniu wzięło udział jedynie 12 osób. Wszyscy obecni mogli zapoznać się z wynikami dotychczasowych prac i wyrazić swoje zdanie na ich temat.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, dotyczącymi obowiązków opracowania strategii przez samorządy gminne, a przede wszystkim z danymi liczbowymi obrazującymi sytuację naszego miasta na tle wybranych miast o podobnej wielkości w wielu obszarach, m.in. demograficznym, gospodarczym, społecznym, edukacyjnym. Jednak najważniejsze informacje zawierały wyniki warsztatów grup roboczych, które odbyły się w czerwcu br. oraz wyniki ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców, przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych.
Po zaprezentowaniu wyników dotychczasowych prac rozpoczęła się dyskusja, podczas której mieszkańcy zadawali pytania i wskazywali zagadnienia, które ich zdaniem są ważne do uwzględnienia w Strategii:

• Czy dane statystyczne uwzględniają uwarunkowania wynikające z napływu emigrantów z Ukrainy do Cieszyna?

• Wskazano na sprzeczność zagadnienia, uwzględnionego na etapie prac diagnostycznych, polegającego na „braku wystarczającej liczby miejsc parkingowych” z zaproponowanym rozwiązaniem, które obecnie stanowi trend działań w miastach, polegającym na ich ograniczeniu na rzecz komunikacji zbiorowej.

• Wskazano na konieczność wdrożenia zmian w liniach miejskiej komunikacji, polegających na utworzeniu nowych przystanków oraz zwiększeniu częstotliwości ich kursowania, aby stała się w większym stopniu wykorzystywana.

• W ramach tzw. mobilności miejskiej wskazano, że nie tylko kolej i transport autobusowy jest ważny, ale również możliwość przemieszczania się rowerem, co związane jest z koniecznością rozbudowy ścieżek rowerowych.

• Wskazano również na problem dostępności mieszkań w Cieszynie i planowanych rozwiązań w tym zakresie.

                                                                                                                   Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

PREZENTACJA

1.09.2023 r.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w drugim cyklu warsztatów partycypacyjnych w ramach kontynuowanych prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030, w czterech tematycznych grupach roboczych:
1)   usługi publiczne (m.in. usług społecznych, usług komunalnych, kultury, edukacji, zdrowia, transportu, itd.),
2)    gospodarka, w tym turystyka,
3)    przyroda i środowisko,
4)    przestrzeń i infrastruktura.
Warsztaty odbędą się w Zamku Cieszyn, w sali konferencyjnej zlokalizowanej w budynku Oranżerii, w następujących terminach:  
•    12 września br.  – warsztaty przedpołudniowe od 1000 do 1400 – usługi publiczne – warsztaty popołudniowe od 1500 do 1900 – gospodarka, w tym turystyka,
•    18 września br.  – warsztaty przedpołudniowe od 1000 do 1400 – przyroda i środowisko – warsztaty popołudniowe od 1500 do 1900 – przestrzeń i infrastruktura.
Swój udział w pracach grup roboczych należy zgłosić mailowo na adres: strategia2030@um.cieszyn.pl do dnia 11 września 2023 r. - termin został wydłużony
W celu właściwej organizacji prac w warsztatach w zgłoszeniu konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, ewentualnie telefon), wskazanie warsztatów, w których osoba zgłaszająca się planuje uczestniczyć. 
                                                                                                                     Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

29.08.2023 r.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w ramach prac nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna

W poniedziałek 4 września 2023 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach pierwszego etapu prac nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku, która wyznaczy cele rozwoju oraz kierunki działań, i w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miasta w najbliższych latach.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych Mieszkańców, Przedsiębiorców oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu, na którym przedstawione zostaną wyniki dotychczasowych prac nad diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej naszego miasta. Niezmiernie istotne dla wyników tych prac miały działania partycypacyjne, jakie przeprowadzone zostały w czerwcu i lipcu br.

Od 5 czerwca do 23 lipca 2023 roku zrealizowano trzy internetowe badania ankietowe, skierowane do szerokiego grona interesariuszy. Odpowiedzi udzielane przez ankietowanych posłużyły do identyfikacji najważniejszych czynników determinujących sytuację Miasta i zostaną wykorzystane do zdefiniowania kierunków działania w Strategii. Łącznie w badaniu wzięło udział 244 respondentów (213 mieszkańców,
17 przedsiębiorców i 13 organizacji pozarządowych).

Natomiast w dniach 19 i 26 czerwca 2023 roku, odbył się pierwszy cykl warsztatów partycypacyjnych w czterech tematycznych grupach roboczych:

    - usługi publiczne (m.in. usług społecznych, usług komunalnych, kultury, edukacji, zdrowia, transportu, itd.);

    - gospodarka, w tym turystyka;

    - przyroda i środowisko;

    - przestrzeń i infrastruktura.

Celem warsztatów była diagnoza stanu miasta – jego potencjałów oraz problemów w ww. obszarach. Spotkania miały charakter otwarty, a do uczestnictwa w nich zaproszono mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki, kultury edukacji oraz instytucji miejskich.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wysoka frekwencja i ożywiona dyskusja, co podkreślali prowadzący warsztaty: dr Krzysztof Wrana i dr Mariusz Raczek.

W wyniku zaangażowanej i aktywnej postawy uczestników, na potrzeby Strategii zidentyfikowane zostały:

  - kluczowe potencjały, słabe strony i deficyty w zakresie usług publicznych;

  - uwarunkowania i trendy wewnętrzne i zewnętrzne, które będą wpływać na potrzeby w zakresie  kształtowania usług publicznych w mieście;

  - usługi publiczne realizowane przez przedmioty z innych sektorów (organizacje pozarządowe, sektor prywatny);

  - pożądane kierunki zmian w strukturze gospodarczej Cieszyna, z uwzględnieniem turystyki;  czynniki wspierające rozwój przedsiębiorczości w Cieszynie;

  - bariery utrudniające rozwój przedsiębiorczości w Cieszynie;

  - obszary, w których powinien nastąpić rozwój współpracy samorządu z biznesem;

  - działania niezbędne dla rozwoju przedsiębiorczości;

  - cechy środowiskowe/przyrodnicze decydujące o atrakcyjności Cieszyna;

  - czynniki ograniczające rozwój miasta w sferze środowiskowej;

  - uwarunkowania wspierające poprawę sytuacji środowiskowej;

  - uwarunkowania wpływające na pogorszenie sytuacji środowiskowej;

  - negatywne i pozytywne uwarunkowania miasta, mające wpływ na odporność Cieszyna na zmiany  klimatyczne;

  - pozytywne i negatywne uwarunkowania infrastrukturalne decydujące o atrakcyjności Cieszyna, wpływające na jakość życia i determinujące rozwój gospodarczy miasta;

  - poziom dostępności infrastruktury w różnych częściach miasta;

  - kluczowe uwarunkowania , które zdecydują o kierunkach i potrzebach zmian w infrastrukturze Cieszyna;

- pozytywne i negatywne doświadczenia w kształtowaniu jakości infrastruktury, które mogą być wykorzystane w strategii rozwoju miasta.

Wstępnie chciałabym również zaprosić do udziału w kolejnym cyklu warsztatów, które odbędą się w dniach 12 i 18 września br., analogicznie jak w pierwszym cyklu w czterech tematycznych grupach roboczych. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani w ogłoszeniu dot. terminu zgłoszenia udziału w warsztatach.

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

30.06.2023 r.

Drodzy Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych!

Ponawiamy zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym, które pomogą określić kierunki i obszary rozwoju miasta, jakie będą stawiać przed sobą władze lokalne na najbliższe kilka lat.

W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego miasta.

Ankieta dostępna będzie do dnia 23 lipca 2023 roku 

LINKI DO ANKIETY:
a) Dla mieszkańca 
https://forms.gle/yDUQqkL1zA2cDFo78
b) Dla przedsiębiorcy
https://forms.gle/MugXjLW6cTXRjd2b9
c) Dla organizacji pozarządowej 
https://forms.gle/XphcAkWsJcPbsv9Y6

6.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że rozpoczęte zostały prace nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030. Dokument ten będzie określał wizję rozwoju Cieszyna w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz środowiskowej, kierując zaplanowane działania w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych szans i zasobów, w tym środków unijnych i krajowych.

Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna będzie podstawowym dokumentem zarządzania miastem – ogólnym, długofalowym planem jego rozwoju, rozpisanym w latach 2024-2030.

W ramach aktualnie prowadzonych prac nad diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej Cieszyna, w dniach 19 i 26 czerwca br. odbędą się warsztaty w czterech tematycznych grupach roboczych:

  • usługi publiczne (m.in. usług społecznych, usług komunalnych, kultury, edukacji, zdrowia, transportu, itd.),
  • gospodarka, w tym turystyka,
  • przyroda i środowisko,
  • przestrzeń i infrastruktura.

Warsztaty odbędą się w Zamku Cieszyn, w sali konferencyjnej zlokalizowanej w budynku Oranżerii, w następujących terminach: 

  • 19 czerwca br. – warsztaty przedpołudniowe od 1000 do 1400 usługi publiczne,

    – warsztaty popołudniowe od 1500 do 1900 – gospodarka, w tym turystyka,

  • 26 czerwca br. – warsztaty przedpołudniowe od 1000 do 1400 przyroda i środowisko,

    – warsztaty popołudniowe od 1500 do 1900 – przestrzeń i infrastruktura.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego Miasta do udziału w pracach wyżej wymienionych grup roboczych. Swój udział w pracach grup roboczych należy zgłosić mailowo na adres: 
strategia2030@um.cieszyn.pl

W celu właściwej organizacji prac w warsztatach w zgłoszeniu konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, ewentualnie telefon), wskazanie warsztatów, w których zgłaszający planuje uczestniczyć.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: KLIK

Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.06.2023 r.

Drodzy Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych!

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna.

Badanie ankietowe rozpoczyna cykl konsultacji społecznych, które pomogą określić kierunki i obszary rozwoju miasta, jakie będą stawiać przed sobą władze lokalne na najbliższe kilka lat. Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym i śledzenia informacji o postępach prac.

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania miastem i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym
z wyznaczników poprawnego zarządzania, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, a w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Cieszyna.

W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego miasta.

Ankieta dostępna będzie do dnia 30 czerwca 2023 roku 
LINKI DO ANKIETY:
a) Dla mieszkańca 
https://forms.gle/yDUQqkL1zA2cDFo78
b) Dla przedsiębiorcy
https://forms.gle/MugXjLW6cTXRjd2b9
c) Dla organizacji pozarządowej 
https://forms.gle/XphcAkWsJcPbsv9Y6

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję