visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030

BIEŻĄCE INFORMACJE

13.09.2023 r.

Szanowni Państwo,
ponawiamy zaproszenie do udziału w drugim cyklu warsztatów partycypacyjnych w ramach kontynuowanych prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030
obecnie w dwóch tematycznych grupach roboczych:
- przyroda i środowisko,
- przestrzeń i infrastruktura.

Warsztaty odbędą się w Zamku Cieszyn, w sali konferencyjnej zlokalizowanej w budynku Oranżerii, 
18 września br.:
– warsztaty przedpołudniowe od 10:00 do 14:00 – przyroda i środowisko, 
– warsztaty popołudniowe od 15:00 do 19:00 – przestrzeń i infrastruktura.

Swój udział w pracach grup roboczych można zgłosić mailowo do dnia 17 września 2023 r. na adres: strategia2030@um.cieszyn.pl  
W celu właściwej organizacji prac w warsztatach w zgłoszeniu konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, ewentualnie telefon), wskazanie warsztatów, w których osoba zgłaszająca się planuje uczestniczyć. 

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

7.09.2023 r.

Podsumowanie spotkania otwartego

W poniedziałek 4 września 2023 r. o godz. 17.00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne kończące realizację pierwszego etapu prac nad projektem Strategii rozwoju miasta Cieszyna do roku 2030. W spotkaniu wzięło udział jedynie 12 osób. Wszyscy obecni mogli zapoznać się z wynikami dotychczasowych prac i wyrazić swoje zdanie na ich temat.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, dotyczącymi obowiązków opracowania strategii przez samorządy gminne, a przede wszystkim z danymi liczbowymi obrazującymi sytuację naszego miasta na tle wybranych miast o podobnej wielkości w wielu obszarach, m.in. demograficznym, gospodarczym, społecznym, edukacyjnym. Jednak najważniejsze informacje zawierały wyniki warsztatów grup roboczych, które odbyły się w czerwcu br. oraz wyniki ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców, przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych.
Po zaprezentowaniu wyników dotychczasowych prac rozpoczęła się dyskusja, podczas której mieszkańcy zadawali pytania i wskazywali zagadnienia, które ich zdaniem są ważne do uwzględnienia w Strategii:

• Czy dane statystyczne uwzględniają uwarunkowania wynikające z napływu emigrantów z Ukrainy do Cieszyna?

• Wskazano na sprzeczność zagadnienia, uwzględnionego na etapie prac diagnostycznych, polegającego na „braku wystarczającej liczby miejsc parkingowych” z zaproponowanym rozwiązaniem, które obecnie stanowi trend działań w miastach, polegającym na ich ograniczeniu na rzecz komunikacji zbiorowej.

• Wskazano na konieczność wdrożenia zmian w liniach miejskiej komunikacji, polegających na utworzeniu nowych przystanków oraz zwiększeniu częstotliwości ich kursowania, aby stała się w większym stopniu wykorzystywana.

• W ramach tzw. mobilności miejskiej wskazano, że nie tylko kolej i transport autobusowy jest ważny, ale również możliwość przemieszczania się rowerem, co związane jest z koniecznością rozbudowy ścieżek rowerowych.

• Wskazano również na problem dostępności mieszkań w Cieszynie i planowanych rozwiązań w tym zakresie.

                                                                                                                   Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

PREZENTACJA

1.09.2023 r.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w drugim cyklu warsztatów partycypacyjnych w ramach kontynuowanych prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030, w czterech tematycznych grupach roboczych:
1)   usługi publiczne (m.in. usług społecznych, usług komunalnych, kultury, edukacji, zdrowia, transportu, itd.),
2)    gospodarka, w tym turystyka,
3)    przyroda i środowisko,
4)    przestrzeń i infrastruktura.
Warsztaty odbędą się w Zamku Cieszyn, w sali konferencyjnej zlokalizowanej w budynku Oranżerii, w następujących terminach:  
•    12 września br.  – warsztaty przedpołudniowe od 1000 do 1400 – usługi publiczne – warsztaty popołudniowe od 1500 do 1900 – gospodarka, w tym turystyka,
•    18 września br.  – warsztaty przedpołudniowe od 1000 do 1400 – przyroda i środowisko – warsztaty popołudniowe od 1500 do 1900 – przestrzeń i infrastruktura.
Swój udział w pracach grup roboczych należy zgłosić mailowo na adres: strategia2030@um.cieszyn.pl do dnia 11 września 2023 r. - termin został wydłużony
W celu właściwej organizacji prac w warsztatach w zgłoszeniu konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, ewentualnie telefon), wskazanie warsztatów, w których osoba zgłaszająca się planuje uczestniczyć. 
                                                                                                                     Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

29.08.2023 r.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w ramach prac nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna

W poniedziałek 4 września 2023 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach pierwszego etapu prac nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku, która wyznaczy cele rozwoju oraz kierunki działań, i w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miasta w najbliższych latach.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych Mieszkańców, Przedsiębiorców oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu, na którym przedstawione zostaną wyniki dotychczasowych prac nad diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej naszego miasta. Niezmiernie istotne dla wyników tych prac miały działania partycypacyjne, jakie przeprowadzone zostały w czerwcu i lipcu br.

Od 5 czerwca do 23 lipca 2023 roku zrealizowano trzy internetowe badania ankietowe, skierowane do szerokiego grona interesariuszy. Odpowiedzi udzielane przez ankietowanych posłużyły do identyfikacji najważniejszych czynników determinujących sytuację Miasta i zostaną wykorzystane do zdefiniowania kierunków działania w Strategii. Łącznie w badaniu wzięło udział 244 respondentów (213 mieszkańców,
17 przedsiębiorców i 13 organizacji pozarządowych).

Natomiast w dniach 19 i 26 czerwca 2023 roku, odbył się pierwszy cykl warsztatów partycypacyjnych w czterech tematycznych grupach roboczych:

    - usługi publiczne (m.in. usług społecznych, usług komunalnych, kultury, edukacji, zdrowia, transportu, itd.);

    - gospodarka, w tym turystyka;

    - przyroda i środowisko;

    - przestrzeń i infrastruktura.

Celem warsztatów była diagnoza stanu miasta – jego potencjałów oraz problemów w ww. obszarach. Spotkania miały charakter otwarty, a do uczestnictwa w nich zaproszono mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki, kultury edukacji oraz instytucji miejskich.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wysoka frekwencja i ożywiona dyskusja, co podkreślali prowadzący warsztaty: dr Krzysztof Wrana i dr Mariusz Raczek.

W wyniku zaangażowanej i aktywnej postawy uczestników, na potrzeby Strategii zidentyfikowane zostały:

  - kluczowe potencjały, słabe strony i deficyty w zakresie usług publicznych;

  - uwarunkowania i trendy wewnętrzne i zewnętrzne, które będą wpływać na potrzeby w zakresie  kształtowania usług publicznych w mieście;

  - usługi publiczne realizowane przez przedmioty z innych sektorów (organizacje pozarządowe, sektor prywatny);

  - pożądane kierunki zmian w strukturze gospodarczej Cieszyna, z uwzględnieniem turystyki;  czynniki wspierające rozwój przedsiębiorczości w Cieszynie;

  - bariery utrudniające rozwój przedsiębiorczości w Cieszynie;

  - obszary, w których powinien nastąpić rozwój współpracy samorządu z biznesem;

  - działania niezbędne dla rozwoju przedsiębiorczości;

  - cechy środowiskowe/przyrodnicze decydujące o atrakcyjności Cieszyna;

  - czynniki ograniczające rozwój miasta w sferze środowiskowej;

  - uwarunkowania wspierające poprawę sytuacji środowiskowej;

  - uwarunkowania wpływające na pogorszenie sytuacji środowiskowej;

  - negatywne i pozytywne uwarunkowania miasta, mające wpływ na odporność Cieszyna na zmiany  klimatyczne;

  - pozytywne i negatywne uwarunkowania infrastrukturalne decydujące o atrakcyjności Cieszyna, wpływające na jakość życia i determinujące rozwój gospodarczy miasta;

  - poziom dostępności infrastruktury w różnych częściach miasta;

  - kluczowe uwarunkowania , które zdecydują o kierunkach i potrzebach zmian w infrastrukturze Cieszyna;

- pozytywne i negatywne doświadczenia w kształtowaniu jakości infrastruktury, które mogą być wykorzystane w strategii rozwoju miasta.

Wstępnie chciałabym również zaprosić do udziału w kolejnym cyklu warsztatów, które odbędą się w dniach 12 i 18 września br., analogicznie jak w pierwszym cyklu w czterech tematycznych grupach roboczych. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani w ogłoszeniu dot. terminu zgłoszenia udziału w warsztatach.

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

30.06.2023 r.

Drodzy Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych!

Ponawiamy zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym, które pomogą określić kierunki i obszary rozwoju miasta, jakie będą stawiać przed sobą władze lokalne na najbliższe kilka lat.

W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego miasta.

Ankieta dostępna będzie do dnia 23 lipca 2023 roku 

LINKI DO ANKIETY:
a) Dla mieszkańca 
https://forms.gle/yDUQqkL1zA2cDFo78
b) Dla przedsiębiorcy
https://forms.gle/MugXjLW6cTXRjd2b9
c) Dla organizacji pozarządowej 
https://forms.gle/XphcAkWsJcPbsv9Y6

6.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że rozpoczęte zostały prace nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030. Dokument ten będzie określał wizję rozwoju Cieszyna w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz środowiskowej, kierując zaplanowane działania w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych szans i zasobów, w tym środków unijnych i krajowych.

Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna będzie podstawowym dokumentem zarządzania miastem – ogólnym, długofalowym planem jego rozwoju, rozpisanym w latach 2024-2030.

W ramach aktualnie prowadzonych prac nad diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej Cieszyna, w dniach 19 i 26 czerwca br. odbędą się warsztaty w czterech tematycznych grupach roboczych:

  • usługi publiczne (m.in. usług społecznych, usług komunalnych, kultury, edukacji, zdrowia, transportu, itd.),
  • gospodarka, w tym turystyka,
  • przyroda i środowisko,
  • przestrzeń i infrastruktura.

Warsztaty odbędą się w Zamku Cieszyn, w sali konferencyjnej zlokalizowanej w budynku Oranżerii, w następujących terminach: 

  • 19 czerwca br. – warsztaty przedpołudniowe od 1000 do 1400 usługi publiczne,

    – warsztaty popołudniowe od 1500 do 1900 – gospodarka, w tym turystyka,

  • 26 czerwca br. – warsztaty przedpołudniowe od 1000 do 1400 przyroda i środowisko,

    – warsztaty popołudniowe od 1500 do 1900 – przestrzeń i infrastruktura.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego Miasta do udziału w pracach wyżej wymienionych grup roboczych. Swój udział w pracach grup roboczych należy zgłosić mailowo na adres: 
strategia2030@um.cieszyn.pl

W celu właściwej organizacji prac w warsztatach w zgłoszeniu konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, ewentualnie telefon), wskazanie warsztatów, w których zgłaszający planuje uczestniczyć.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: KLIK

Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.06.2023 r.

Drodzy Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych!

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna.

Badanie ankietowe rozpoczyna cykl konsultacji społecznych, które pomogą określić kierunki i obszary rozwoju miasta, jakie będą stawiać przed sobą władze lokalne na najbliższe kilka lat. Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym i śledzenia informacji o postępach prac.

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania miastem i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym
z wyznaczników poprawnego zarządzania, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, a w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Cieszyna.

W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego miasta.

Ankieta dostępna będzie do dnia 30 czerwca 2023 roku 
LINKI DO ANKIETY:
a) Dla mieszkańca 
https://forms.gle/yDUQqkL1zA2cDFo78
b) Dla przedsiębiorcy
https://forms.gle/MugXjLW6cTXRjd2b9
c) Dla organizacji pozarządowej 
https://forms.gle/XphcAkWsJcPbsv9Y6

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję